Fler och nöjdare kollektivtrafikresenärer i Kronobergs län

Publicerad den 16-02-09

Länstrafikens kunder ger höga betyg för trygghet och nöjdhet och sammantaget väljer fler att resa kollektivt.

I Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning, har Länstrafiken Kronoberg fått ännu bättre resultat i en rad kvalitetsfrågor om man jämför 2015 med 2014. De goda resultaten rör bland annat frågor som handlar om den sammanfattande kundnöjdheten samt trygghet på resan. Dessutom visar undersökningen att Kronoberg är det län i landet där kunderna tycker att det är allra enklast att betala för sin resa. På den här punkten stärks ett redan högt kundbetyg med två procentenheter till totalt 79 % kundnöjdhet – vilket är bäst i landet.

När det gäller uppfattningen om sammanfattande kundnöjdhet har Länstrafiken ökat från 66 % år 2014 till 69 % under 2015. Hela 83 % av kollektivtrafikresenärerna anser att det är tryggt att resa, ett högt betyg som för helåret 2015 stärktes med en procentenhet. Höga betyg ges även för bemötandet från förare och ombordpersonal; tre fjärdedelar av de som reser kollektivt anser sig ha blivit trevligt bemötta.

Många Kronobergare reser kollektivt

I årets rapport finns ett särskilt fokus på resvanor och attityder. Sett till riket som helhet reser 9 av 10 svenskar regelbundet med bil och varannan svensk reser regelbundet med kollektivtrafik. Det betyder att det finns en stor grupp s k ”växlare” som både reser kollektivt och med bil.

”I Kronobergs län är denna andel lägre än genomsnittet men fortfarande en stor och påtaglig målgrupp på dryga 30 % av länsinvånarna. När det gäller de som har ett varierat och växlande resande tror vi att det är extra viktigt med den flexibilitet vi erbjuder när det gäller att köpa kort och biljetter. Därför är det extra glädjande att se att våra kunder i länet ger oss ett så högt betyg på det här området”, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

Regionala skillnader

I den nationella undersökningen påvisas stora regionala skillnader när det gäller val av färdmedel. I detta hänseende skiljer sig Kronobergs län från södra Sverige, med en bilanvändning som mer liknar de norra landsdelarna men samtidigt en cykelanvändning som överträffar genomsnittet i Sydsverige. Detta förklaras av den geografiska och befolkningsmässiga strukturen i Kronobergs län; med stora glesbydsområden i kombination med en hög befolkningskoncentration i Växjö.

När man räknar samman resandet i Regiontrafiken och Växjö stadstrafik så ökade bussresandet under 2015 med 2,7 %. Tågtrafiken ökade med drygt 4 %.

 

För mer information, kontakta:

Peter Freij (s), ordförande trafiknämnden, 0767-20 76 38, freij.peter1@gmail.com

Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x