Lyckade kollektivtrafiksatsningar bidrar till fler och nöjdare resenärer

Publicerad den 17-02-08

Resandet ökar starkt i både stads- och regiontrafik och sker mot en bakgrund av allt bättre kundnöjdhetsbetyg.

Allt fler kronobergare reser kollektivt. Under 2016 ökade antalet resor i Växjö stadstrafik med 7,8 % till nästan 3,6 miljoner gjorda resor. För regiontrafiken var ökningen 4,9 % under motsvarande period och drygt 3 miljoner valde att resa med bussarna i regiontrafiken – vilket är det bästa resultatet sedan 2009. Totalt sett ökar resandet i länet med 6,1 % vilket betyder att även resandet med Öresundståg och Krösatåg fortsätter att öka.

I Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning, har Länstrafiken Kronoberg fått ännu bättre resultat i en rad kvalitetsfrågor om man jämför 2016 med 2015. De goda resultaten rör bland annat frågor som handlar om den sammanfattande kundnöjdheten samt betygssättning rörande information om avgångstider.

När det gäller uppfattningen om sammanfattande kundnöjdhet har Länstrafiken ökat från 69 % år 2015 till 72 % under 2016. 84 % av de som reser kollektivt 1 gång/månad eller oftare tycker att det är lätt att få information om avgångstider – vilket är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med föregående år.

Många Kronobergare är hälsosamma ”växlare”

Sett till riket som helhet reser nästan 8 av 10 svenskar kollektivt någon gång under året. I Kronobergs län är det ca 40 % av invånarna som reser kollektivt en gång i månaden eller oftare. Det betyder att det finns en stor grupp s k ”växlare” som både reser kollektivt och med andra transportmedel. De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Dessutom upptäcker allt fler av våra kunder andra fördelar med att åka kollektivt – t  ex möjligheten att använda restiden till vad man vill. Sammantaget ger detta goda hälsoeffekter.

”Vår primära uppgift är att erbjuda goda möjligheter för länets invånare att resa kollektivt till arbetet såväl som på fritiden, vilket i förlängningen skapar möjligheter för regionen att utvecklas. Att detta dessutom kan bidra till en bättre hälsa för de som lever i vår region är naturligtvis extra positivt”, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij. ”Glädjande är att andelen regelbundna resenärer i länet har ökat signifikant de senaste fem åren, och bakom detta ligger satsningar på mer tågtrafik och tätare busstrafik.”

Länstrafiken visar på goda intäktsökningar och kollektivtrafikens självfinansieringsgrad i Kronobergs län ökade från 53,6 % till 55,8 % för verksamhetsåret 2016.


För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se


 

x