Integritetspolicy upprättad i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

For information in english, please scroll down.

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
  5.1 Appen
  5.2 Marknadsföring

  5.3 Mitt konto
  5.4 Företagsportalen
  5.5 Vid kundtjänst och service
  5.6 För att efterleva lagkrav
 6.  Barns Personuppgifter
 7. Sociala plattformar
 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 9. Dina rättigheter
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Cookies
 14. Tillsyn och efterlevnad
 15. Tredjepartsvillkor
 16.  Ändring av Integritetspolicyn
 17. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Region Kronoberg där Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning (”Länstrafiken”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller: 

Region Kronoberg, org. nr 232100-0065, 351 88 Växjö, där Länstrafiken är en förvaltning, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 4, 5 och 8 i denna Integritetspolicy.

Ändamål: För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster i Appen.
Kategorier av personuppgifter: Betalningsuppgifter. Telefonnummer. Telefonnummer till vän. IP-adress. E-postadress.
Laglig grund: Fullgörande av avtal. Allmänt intresse.
Lagringstid: Personuppgifter gallras vid avregistrering

Ändamål: För att kunna marknadsföra Länstrafikens tjänster och erbjuda dig rabatter, erbjudanden och utskick av nyhetsbrev.
Kategorier av personuppgifter: Betalningsuppgifter. Telefonnummer. Personnummer. IP-adress. E-postadress.
Laglig grund: Allmänt intresse
Lagringstid: Så länge du inte aktivt har emotsatt dig marknadsföring eller återkallat ditt samtycke.

Ändamål: För att administrera ditt konto på Mitt konto samt för att tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster
Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, Adress, Mobilnummer, Mobilnummer till vän, Kortnummer (resekort), Lösenord, Order- och köphistorik, IP-adress och information om din användning av Webbplatsen. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringstid: Resehistorik lagras i 60 dagar övriga uppgifter lagras så länge du har ett konto på Mitt konto.

Ändamål: För att administrera ditt konto på Företagsportalen samt för att tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster.
Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, faktura- och leveransadress, Kortnummer, Lösenord, IP-adress och information om din användning av Webbplatsen.
Laglig grund: 
Fullgörande av avtal.
Lagringstid: Resehistorik lagras i 60 dagar övriga uppgifter lagras så länge du har ett konto på Företagsportalen.

Ändamål: För att tillhandahålla kundtjänst och service.
Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Personnummer, Kundnummer, Användarid, Biljettnummer, Ordernummer, Kontonummer, Uppgifter om eventuellt köp och/eller klagomål, Korrespondens, IP-adress.
Laglig grund: Fullgörande av avtal, allmänt intresse
Lagringstid: 
Beroende på vad ärendet gäller, 6 mån-36 månader efter att ditt ärende är avslutat.

Ändamål: För att efterleva lagkrav, såsom Lag (1997:614) om kommunal redovisning eller Arkivlagen (1990:782)
Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, Personnummer, Telefonnummer, Betalningshistorik, E-postadress, Korrespondens, Uppgifter om köp och eventuellt klagomål.
Laglig grund: 
Rättslig förpliktelse.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag.

4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Länstrafiken Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen sker Behandlingen i syfte att:

För dig som har ett konto på Mitt konto, Appen eller Företagsportalen, Behandlar Länstrafiken, utöver vad som angivits ovan, dina Personuppgifter även i syfte att:

Vi Behandlar endast de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag du arbetar på eller på uppdrag av.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, t.ex. vid köp av en tjänst, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Du kan dock alltid använda Appen anonymt. Detta dock med begränsad funktionalitet.

5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 4 ovan.

5.1 Appen

De Personuppgifter vi Behandlar i Appen är:

Behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig, samt med stöd av allmänt intresse av att kunna administrera Appen och förbättra användarupplevelsen vid användning av Appen. Detta då Länstrafikens uppgift är att tillhandahålla kollektivtrafik till allmänheten på ett tillfredställande sätt.

5.2 Marknadsföring

De Personuppgifter vi Behandlar för att marknadsföra våra tjänster till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av är:

 I samband med registrering av konto på Mitt konto eller Företagsportalen kan du aktivt välja om du önskar erhålla utskick av nyhetsbrev. Nyhetsbreven består av information samt erbjudanden som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig.

Denna Behandling baserar vi på att du givit oss ditt samtycke till att Behandla dina Personuppgifter för detta specifika ändamål.

Vi kan också komma att skicka direktmarknadsföring med information, erbjudanden och kampanjer via brev till dem som inte har ett registrerat konto på Mitt konto eller Företagsportalen. Denna Behandling av dina Personuppgifter görs med stöd i den lagliga grunden om allmänt intresse, detta då Länstrafiken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla kollektivtrafik och tillse att information om kollektivtrafiken och dess användning når ut till allmänheten.

Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte önskar motta marknadsföring eller genom att avanmäla dig genom att följa länken i utskicken eller via ditt användarkonto på Mitt konto och/eller Företagsportalen ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev eller liknande marknadsföring.

5.3 Mitt konto

De Personuppgifter vi Behandlar då du skapar konto och/eller vid genomförandet av ett köp eller beställning på Mitt konto är:

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster samt för att administrera ditt konto på Mitt konto och därmed fullgöra avtalet med dig.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet ”Mitt konto” på Mitt konto.

5.4 Företagsportalen

De Personuppgifter vi Behandlar då du skapar konto på Företagsportalen är:

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster samt för att administrera ditt konto på Företagsportalen och därmed fullgöra avtalet med dig eller det företag du arbetar på eller på uppdrag av.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet ”Företagets konto”. 

5.5 Vid kundtjänst och service

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla en god service och god kundvård via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, omboka resor, möjliggöra återköp, återbetalningar och ersätta förlorat resekort och därmed fullfölja avtalet med dig. Om du inte har något avtal med oss baserar vi vår Behandling av dina Personuppgifter på den lagliga grunden om allmänt intresse av att tillhandahålla information och kundservice till de som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken.

5.6 För att efterleva lagkrav

Vissa av de Personuppgifter som Länstrafiken samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av Lag (1997:614) om kommunal redovisning, Arkivlagen (1990:782) och Arkivförordningen (1991:446). Personuppgifter som Behandlas för att Länstrafiken ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

6. Barns Personuppgifter

Länstrafiken samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från barn under 16 år om inte denna Behandling föregåtts av vårdnadshavarens godkännande. Om vi upptäcker att ett barn under 16 år har givit oss Personuppgifter utan vårdnadshavarens godkännande, raderar vi omedelbart dessa. Om du blir medveten om att ett barn har tillhandahållit sina Personuppgifter till oss utan samtycke från vårdnadshavare, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

7. Sociala plattformar

Länstrafiken använder sig av Facebook, Instagram och Twitter som kanaler för att komma i kontakt med våra kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Länstrafiken personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Länstrafiken tillåter inte att kränkande innehåll publiceras på våra sociala plattformar. Vi omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Länstrafiken kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänster till dig, din arbetsgivare eller det företag du arbetar på uppdrag av, fakturera för tjänsterna, omboka och återbetala resor, hantera klagomål eller utövande av ångerrätt och reklamation m.m.

Om du har registrerat dig på Mitt konto och Företagsportalen Behandlar Länstrafiken Personuppgifterna fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller annars, begär att vi ska radera vissa Personuppgifter. Begäran om att du önskar helt avregistreras från Mitt konto kan göras skriftligen till oss eller genom besök på vårt Kundcenter.

Om du har laddat ner Appen, Behandlar Länstrafiken Personuppgifterna fram till dess att ditt konto hos Länstrafiken raderas i samband med avregistrering.

Personuppgifter som lämnas till oss när vi tillhandahåller service, support och kundtjänst Behandlas under varierande tid, beroende på vad ärendet gäller. Personuppgifterna lagras under mellan 6-36 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Om du har lämnat ditt samtycke till att erhålla nyhetsbrev i samband med registrering av konto på Mitt konto eller Företagsportalen, Behandlar Länstrafiken dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du antingen återkallar ditt samtycke eller avregistrerar ditt konto på Mitt konto eller Företagsportalen. Samtycket återkallar du genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot Behandlingen eller (ii) följa länken i utskicken eller via ditt användarkonto på Mitt konto och/eller Företagsportalen kan du ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev.

Personuppgifter för övriga marknadsföringsändamål sparas så länge som du inte aktivt har emotsatt dig Behandlingen. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål är du välkommen att kontakta oss och skriftligt invända mot detta.

För att möjliggöra för Länstrafiken att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Länstrafiken såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. redovisning, bokföring och arkivering. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Länstrafiken tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Länstrafiken kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.  

10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du efterfrågat att erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring baserar vi Behandlingen av dina kontaktuppgifter på ditt samtycke. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke till sådan Behandling följer du länken i utskicket eller via ditt användarkonto på Mitt konto och/eller Företagsportalen, kan du ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev.

11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, t.ex. till Länstrafikens samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster och andra som tillhandahåller tjänster till Länstrafiken. Länstrafiken vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Länstrafiken ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Länstrafiken kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Länstrafiken beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

Google Maps

Google Maps används i Appen för att visa interaktiva kartor och för att ge vägbeskrivning. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA. Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och startadressen som anges i färdplaneringsfunktionen, överföras till Google i USA.

Enligt vår nuvarande kännedom är dessa åtminstone följande uppgifter:
• Datum och tid för sök i Appen,
• IP-adress,
• startadressen som angetts under ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande på Googles vidare behandling och användning av uppgifterna och kan därför inte ta ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda data om dig i Appen kan du inaktivera Platsfunktionen under inställningar i din mobiltelefon. I det här fallet kan du dock inte använda kartvisningen eller söka resa från ”min nuvarande position”.
Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av data genom Google liksom dina närstående rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet i Googles integritetspolicy: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
.

12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Länstrafiken en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Länstrafiken vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Länstrafiken tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Länstrafikens tillämpliga policys och rutiner.

13. Cookies

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookiespolicy.

14. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du i slutet av denna Integritetspolicy. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten. Du finner mer information om hur du kan göra detta på https://www.imy.se/

Länstrafiken utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

15. Tredjepartsvillkor

Länstrafikens tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Länstrafiken är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst samt tjänst för leverans av biljett som du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

16. Ändring av Integritetspolicyn

Länstrafiken förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Länstrafiken vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

17. Kontakta oss

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy med mera är du välkommen att kontakta oss.

Region Kronoberg,
Länstrafiken,
Org. nr: 232100-0065

Besöksadress:
Nygatan 20,
352 31 Växjö

Dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se
Tel nr: 0470-58 80 00

Postadress:
Region Kronoberg,
Dataskyddsombud, 351 88 Växjö

 

 

Privacy Policy prepared in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Table of contents

 1. Background
 2. Definitions
 3. Summary of the Processing of your Personal Data
 4. Why do we Process your Personal Data?
 5. What Personal Data are Processed and on what legal basis?
  5.1 The App
  5.2 Marketing
  5.3 My Account (Mitt konto)
  5.4 Company portal (Företagsportalen)
  5.5 For customer service and service
  5.6 To comply with legal requirements
 6. Personal Data of children
 7. Social platforms
 8. How long is your Personal Data saved?
 9. Your rights
 10. Consent to Processing of Personal Data
 11. To whom do we transfer your Personal Data?
 12. How do we protect your Personal Data?
 13. Cookies
 14. Supervision and compliance
 15. Third party terms and conditions
 16. Change to the Privacy Policy
 17. How do you contact us?

1. Background

We care about your privacy. This policy (Privacy Policy) has been designed to make you aware that Region Kronoberg, where Länstrafiken Kronoberg is an administration (“Länstrafikenwe ”, us) processes your personal data in a legal, appropriate and secure manner.

The Privacy Policy describes when, how and why we collect, use, disclose and store personal data, as well as what rights you have in accordance with the provisions of the EU’s Data Protection Regulation (EU) 2016/679 with associated implementing regulations and supplementary regulation on data protection (Data Protection Regulations).

The Privacy Policy applies

Region Kronoberg, company registration number 232100-0065, SE-351 88 Växjö, Sweden, where Länstrafiken is an administration, is data protection officer for the processing of your personal data that takes place in accordance with this Privacy Policy.

2. Definitions

In this Privacy Policy, the term “personal data” refers to information that can be attributed to an identified or an identifiable physical person, e.g. name, address, personal identity number, email, telephone number and IP address (Personal Data).

In this Privacy Policy, we describe how we process your Personal Data. The term “processing refers for example to us registering, storing, sending and otherwise using your Personal Data in the manner described in this Privacy Policy (Processing).

3. Summary of the Processing of your Personal Data

Below is a summary of the Processing of Personal Data we perform. We also describe the Processing in detail in paragraphs 4, 5 and 8 of this Privacy Policy.

Purpose: To be able to provide sale and delivery of services in the App.
Categories of personal data: Payment information. Telephone number. Telephone number to friend. IP address. Email address.
Legal basis: Fulfilment of agreement. General interest.
Storage time: Upon deregistration of account.

Purpose: To be able to market Länstrafiken’s services and offer you discounts, offers and mailing of newsletter.
Categories of personal data: Payment information. Telephone number. Personal identity number. IP address. Email address.
Legal basis: General interest
Storage time: As long as you have not objected to marketing or revoked your consent.

Purpose: To administer your account on My Account and to provide sale and delivery of services.
Categories of personal data: First and last name, Email address, Address, Telephone number, Telephone number to friend, Payment information, Card number, Password, Order and purchase history, IP address and information about your use of the Website.

Legal basis: Fulfilment of agreement.
Storage time: Travel history is stored for 60 days. Other information is stored for as long as you have an account on My Account.

Purpose: To administer your account in the Company portal and to provide sale and delivery of services.
Categories of personal data: First and last name, Email address, invoice and delivery address, Card number, Password, IP address and information about your use of the Website.
Legal basis: Fulfilment of agreement.

Storage time: Travel history is stored for 60 days. Other information is stored for as long as you have an account in the Company portal.

Purpose: To provide customer service and service.
Categories of personal data: First and last name, Email address, Telephone number, Personal identity number, Customer number, User ID, Ticket number, Order number, Account number, Information about any purchase and/or complaint, Correspondence, IP address.
Legal basis: Fulfilment of agreement, general interest
Storage time: Depending on what the case is about, 6 months-36 months after your case is closed.

Purpose: To comply with legal requirements, such as, the Municipal Accounting Act (1997:614) or the Archives Act (1990:782)
Categories of personal data: First and last name, Personal identity number, Telephone number, Payment history, Email address, Correspondence, Information about purchase and any complaint.
Legal basis: Legal obligation.
Storage time: As long as we are obliged to save the data according to the law.

4. Why do we Process your Personal Data?

Länstrafiken Processes your Personal Data for different purposes. The Processing mainly takes place with the aim to:

For you who have an account on My Account, the App or the Company portal, Länstrafiken also Processes, in addition to what is stated above, your Personal Data, with the aim to:

We only Process the Personal Data that is necessary for the purposes described in the Privacy Policy. The Personal Data we collect about you depends, among other things, on which of our services we provide you or the company you work for or on behalf of.

In addition to the Personal Data you yourself provide to us, or that we collect for the provision of our services, we may also collect Personal Data from third parties. These third parties vary from time to time but include, among other things, providers of address information from public registers in order to be sure that we have the correct address details.

When you are asked to submit Personal Data to us, for example, when purchasing a service, you can choose not to do this. In the event that you choose not to specify information that is necessary in order to gain access to a certain service, it may result in us being unable to provide our services to you. However, you can always use the App anonymously. However, this only allows limited functionality.

5. What Personal Data is Processed and on what legal basis?

The personal data listed below is Processed by us, for the purposes stated in paragraph 4 above.

5.1 The App

The Personal Data we Process in the App is:

The Processing of Personal Data is necessary for Länstrafiken to be able to provide sale and delivery of services and thereby fulfil the agreement with you, and with the support of the general interest of being able to administer the App and improve the user experience when using the App. This is because Länstrafiken’s task is to provide public transport to the public in a satisfactory manner.

5.2 Marketing

The Personal Data we Process to market our services to you or the company you work for or on behalf of is:

When registering an account on My Account or the Company portal, you can actively choose whether you wish to receive a newsletter. The newsletter consists of information and offers that we believe you may be interested in and which are of benefit to you.

We base this Processing on you having given us your consent to Process your Personal Data for this specific purpose.

We may also send direct marketing with information, offers and promotions via a letter to those who do not have a registered account on My Account or the Company portal. This Processing of your Personal Data is done with the support of the legal basis of general interest, as Länstrafiken has a statutory obligation to provide public transport and ensure that information about public transport and its use reaches the public.

You always have the right to contact us if you do not wish to receive marketing or by unsubscribing by following the link in the mailings or via your user account on My Account and/or the Company portal stating that you no longer wish to receive newsletters or similar marketing.

5.3 My Account

The Personal Data we Process when you create an account and/or when completing a purchase or order in My Account is:

The Processing of Personal Data is necessary for Länstrafiken to be able to provide sale and delivery of services and to administer your account in My Account and thereby fulfil the agreement with you.

You can always check for yourself what information you have provided through the menu option My Account (“Mitt konto”) in My Account.

5.4 Company portal

The Personal Data we Process when you create an account in the Company portal is:

The Processing of Personal Data is necessary for Länstrafiken to be able to provide sales and delivery of services and to administer your account in the Company portal and thereby fulfil the agreement with you or the company you work for or on behalf of.

You can always check for yourself what information you have provided through the menu option Business account in My Account.

5.5 For customer service and service

The Personal Data we Process when you communicate with us is:

The Processing of Personal Data is necessary for Länstrafiken to be able to provide good service and good customer care via our customer service and to be able to investigate any complaints, rebook journeys, enable buy-backs, refunds and replace lost travel cards and thus fulfil the agreement with you. If you do not have an agreement with us, we base our Processing of your Personal Data on the legal basis of general interest in providing information and customer service to those who use public transport.

5.6 Complying with legal requirements

Some of the Personal Data that Länstrafiken collects is Processed in order to fulfil legal obligations in accordance with applicable law, judgements or government decisions. Such requirements may for example refer to requirements that follow from the Municipal Accounting Act (1997:614), Archives Act (1990:782) and the Archives Ordinance (1991:446). Personal Data that is Processed for Länstrafiken to be able to fulfil its obligations is normally:

6. Personal Data of children

Länstrafiken does not intentionally collect Personal Data from children under the age of 16 unless this Processing has been preceded by the guardian’s approval. If we discover that a child under the age of 16 has given us Personal Data without the guardian's consent, we will immediately erase it. If you become aware that a child has provided their Personal Data to us without the consent of the guardian, please contact us so that we can take the necessary measures.

7. Social platforms

Länstrafiken uses Facebook, Instagram and Twitter as channels to get in touch with our customers and market and inform about our services. In connection with this, Länstrafiken is data protection controller for publications and information that contain Personal Data and which are made on the social platforms by you as a user in the form of, for example, comments, photos and video clips. Länstrafiken does not allow offensive content to be published on our social platforms. We ask our users to report inappropriate content to us so that we can ensure that such content does not occur. Länstrafiken can thus also, based on what we deem necessary, remove content on the social platforms.

8. How long is your Personal Data saved?

Your Personal Data is only saved for as long as there is a need to save it to fulfil the purposes for which the Personal Data was collected in accordance with this Privacy Policy. We Process your Personal Data for as long as it is necessary for us to be able to fulfil our commitment, that is, provide services to you, your employer or the company you work for or on behalf of, invoice for the services, rebook and refund travel, handle complaints or exercise of the right of withdrawal and advertising, etc.

If you have registered in My Account and the Company portal, Länstrafiken Processes the Personal Data until you deregister your account or otherwise, request that we erase certain Personal Data. Requests that you wish to be completely deregistered from My Account can be made in writing to us or by visiting our Customer Centre.

If you have downloaded our App, Länstrafiken Processes the Personal Data until your account with Länstrafiken is erased in connection with deregistration.

Personal Data provided to us when we provide service, support and customer service is processed for varying periods of time, depending on the case. Personal Data is stored for between 6-36 months after your case with us has been completed.

Personal Data provided to us when we provide service, support and customer service is processed for varying periods of time, depending on the case. Personal Data is stored for between 6-36 months after your case with us has been completed.

If you have given your consent to receive newsletters when registering an account in My Account or in the Company portal, Länstrafiken Processes your Personal Data for that purpose until you either revoke your consent or deregister your account in My Account or the Company portal. If you revoke the consent by (i) contacting us and objecting in writing to the Processing or (ii) following the link in the mailings or via your user account in My Account and/or the Company portal, you can indicate that you no longer wish to receive newsletters.

Personal Data for other marketing purposes is stored for as long as you have not actively objected to the Processing. If you do not want us to save Personal Data for marketing purposes, you are welcome to contact us and object to this in writing.

In order to enable Länstrafiken to fulfil the legal obligations that follow from applicable law or to be able to safeguard our legal interests, we may save the Personal Data for a longer period of time. However, Personal Data is never stored longer than is necessary or statutory for each purpose.

9. Your rights

You have the right to receive information about the Processing we perform of your Personal Data. Below is a summary of the rights that you can assert by contacting us. Contact information for us can be found at the end of this Privacy Policy.

Right of access

You have the right to request information free of charge about the Processing that we carry out regarding your Personal Data. You also have the right to receive a copy of the Personal Data we Process about you. This request must be submitted to us in writing with clarification of what information you wish to receive. We will respond to your request without undue delay. If we are unable to fulfil your requests for access to the information to which your request relates, we will provide a justification for this. The copy of your Personal Data will be sent to your population registration address unless otherwise agreed in writing. To secure your identity in the event of a request from you, we may request additional information from you.

Right of correction

The main responsibility for ensuring that the Personal Data we Process is correct rests with Länstrafiken as the data protection controller. If you notify us that the Personal Data you have provided is no longer correct, we will correct, block or erase such Personal Data as soon as possible.

Right of erasure

There may be obligations that prevent us from immediately erasing all of your Personal Data. These obligations follow from applicable legislation within, for example, accounting, bookkeeping and archiving. If certain Personal Data cannot be erased due to applicable law, we will ensure that the Personal Data can only be used for the purpose of fulfilling such legal obligations and not for any other purposes.

Right of limitation

You have the right to request that Länstrafiken temporarily limits the Processing of your Personal Data. Such a limitation may be requested in the following cases:

Right of data portability

You have the right, in the event that we Process your Personal Data with your consent or to fulfil a contractual obligation with you, to demand that we provide all Personal Data that we have about you and which is Processed in an automated manner, in a machine-readable format, which, for example, can be an Excel file or a CSV file. If it is technically possible, you also have the right to request that we transfer your Personal Data to another data protection controller.

Right of objection

You have the right to object to our Processing of your Personal Data if the Processing takes place on the basis of a balancing of interests. In these cases, Länstrafiken will ask you to specify which Processing you object to. If you object to any Processing, we will only continue with the processing of your Personal Data if there are legitimate reasons for the Processing that outweigh your interests.  

10. Consent to Processing of Personal Data

If you have requested to receive newsletters or similar marketing, we base the processing of your contact information on your consent. You decide for yourself whether you want to give your consent to the intended Processing. If you wish to revoke your consent to such processing, follow the link in the mailing or via your user account in My Account and/or the Company portal, you can state that you no longer wish to receive a newsletter.

11. To whom do we transfer your Personal Data?

To provide some of our services, we engage selected third parties. This means that we share some of your Personal Data that we collected about you with them, for example, to Länstrafiken’s partners as well as providers of card and communications services and others who provide services to Länstrafiken. In connection with such sharing or transfer of your Personal Data, Länstrafiken takes technical and organisational measures to ensure that your Personal Data is processed safely and securely. These selected third parties will only Process your Personal Data in the manner that follows from this Privacy Policy and in order to fulfil any of purposes that are specified in this Privacy Policy. Länstrafiken is responsible to you for ensuring that these third parties Process your Personal Data in a correct and legal manner.

Länstrafiken may transfer your Personal Data to a country outside the EU/EEA, if any of Länstrafiken’s providers or partners are located there. If Personal Data is transferred to another country outside the EU/EEA, Länstrafiken will take measures to ensure that Personal Data continues to be protected and also take the measures required to legally transfer Personal Data to countries outside the EU/EEA.

We will submit your Personal Data if it is required under the law or if we, as a company, reasonably consider that the disclosure is necessary to protect our company’s rights and/or to obey a court decision or comply with the decision in a trial or legal process. However, we will do what we can to ensure that your Personal Data also continues to be protected.

Länstrafiken will not, as the business is currently conducted, sell your Personal Data to third parties unless we have received your approval. However, in the event that Länstrafiken decides to sell, purchase, merge with another company or other organisation, or otherwise reorganise the business, we may transfer your Personal Data to potential and actual buyers and any of their advisors.

Google Maps

Google Maps is used in the App to display interactive maps and to provide directions. Google Maps is a map service from Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. By using Google Maps, information about the use of this website, including your IP address and the starting address specified in the route planning function, can be transmitted to Google in the USA.

To our current knowledge, these are at least the following information:

• Date and time of search in the App,

• IP address,

• the starting address entered during route planning.

We have no influence on Google's further processing and use of the data and therefore cannot take responsibility for this.

If you do not want Google to collect, process or use data about you in the App, you can deactivate the Location function under settings in your mobile phone. In this case, however, you cannot use the map view or search for travel from "my current position".

You can read more about the purpose and scope of data collection and further processing and use of data by Google as well as your related rights and setting options to protect your privacy in Google's privacy policy: http://www.google.de/intl/de/policies/ privacy/ .

12. How do we protect your Personal Data?

To protect your personal privacy, detect, prevent and limit the risk of hack attacks, etc., Länstrafiken takes a number of technical and organisational measures. Länstrafiken also takes measures to protect your Personal Data from unauthorised access, abuse, disclosure, changes and disruption. Länstrafiken ensures that access to your Personal Data is only given to staff who need them for the fulfilment of their duties and that they observe confidentiality in accordance with Länstrafiken’s applicable policies and procedures.

13. Cookies

We use cookies on the Website. You can find more information about how we process cookies in our Cookies Policy.

14. Supervision and compliance

If you are dissatisfied with how your Personal Data has been Processed, or consider that your Personal Data has been Processed in violation of the Data Protection Regulations, you can in the first instance contact our data protection officer. You can find the contact details of our data protection officer at the end of this Privacy Policy. You can also submit a complaint to the supervisory authority, currently the  Swedish Authority for Privacy Protection (Integritetsskyddsmyndigheten). You can find more information about how you can do this at https://www.imy.se/

Länstrafiken evaluates this Privacy Policy annually.

15. Third party conditions

Länstrafiken’s services may in certain cases be subject to third party terms and conditions. Länstrafiken is not responsible for such third party use of your Personal Data since they are sole personal data controller and are responsible for the Processing of your Personal Data. It is therefore important that you consider and read through the conditions that apply to third parties, including in connection with the use of our payment service and service for delivery of a ticket that you ordered from us where any credit institutions and shipping companies process your Personal Data in accordance with their own conditions. The same applies if there is a link on the Website that links to other websites.

16. Changes of the Privacy Policy

Länstrafiken reserves the right to change this Privacy Policy when we assess that this is necessary to meet the applicable law. Such changes are mainly called for in the event of any changes in the law, for reason of the statement from the supervisory authority or other body that issues the statement for reason of the Data Protection Regulations. Furthermore, this Privacy Policy will be updated when required for reason of changes in our business.

If Länstrafiken makes major changes to this Privacy Policy or changes regarding how we Process your Personal Data, you will be informed about this before the change begins to apply.

17. Contact us

If you have any questions regarding this Privacy Policy or related Processing of your Personal Data, make a request in accordance with the Privacy Policy or if you wish to report a violation of this Privacy Policy, etc., you are welcome to contact us.

Region Kronoberg,
Länstrafiken,
Company registration number: 232100-0065

Visiting address:
Nygatan 20,
SE-352 31 Växjö,

Sweden 

Data Protection Officer:
Email: dataskyddsombud@kronoberg.se
Tel. No.: +46 (0)470-58 80 00

Postal address:
Region Kronoberg,
Dataskyddsombud, 

SE-351 88 Växjö,
Sweden