Allmänna villkor för Länstrafiken Kronoberg

Dessa allmänna villkor version 2020:2 uppdaterades 2020-12-13.
Region Kronoberg, org. nr 232100–0065, 351 88 Växjö, under vilket Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning, är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

 1. Innehållsförteckning
 2. Villkorens tillämplighet
 3. Definitioner
 4. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet
 5. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto
 6. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift
 7. Återköp och ångerrätt
 8. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar
 9. Ändringar av Villkor
 10. Avtalstid och uppsägning
 11. Allmänna resevillkor
 12. Personuppgifter och cookies
 13. Övrigt
 14. Tvist och tillämplig lag
 15. Kontaktuppgifter

1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor, tillsammans med gällande priser, gäller, om inte annat framgår av 1.6 - 1.7 nedan, för Resor med Länstrafiken
Kronoberg, inom Kronobergs län, och för resor inom Sydlänen, köpta i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem. Villkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenärer.

1.2 Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda villkor, till exempel ”Särskilda villkor vid Ersättning vid försening”, se lanstrafikenkron.se.

1.3 Villkor gällande registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto framgår av punkt 4. Villkor för specifik Reseapp framgår av punkt 4.6. Villkor för specifikt Mitt Konto framgår av punkt 4.7.

1.4 Villkor för Resa med biljett kopplat till ett Resekort framgår av punkt 5.

1.5 För villkor gällande Resor inom Kronobergs län och inom Sydlänen som inte köpts i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem, hänvisas till respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor som finns på respektive Trafikhuvudmans hemsida. Vid relevanta avvikelser hänvisas i dessa Villkor till de särskilda resevillkoren.

1.6 Villkoren gäller inte för

2. Definitioner

2.1 Med ”Avtal” avses det avtal som ingås mellan Länstrafiken Kronoberg och en Resenär vid köp av Biljett i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Med resenärskategori ”Barn”, avses barn fram till den dagen de fyller sju (7) år.
En betalande Resenär (ej Resenär med skolbiljett) får ta med sig två (2) barn under sju (7) år utan kostnad. Övriga Barn betalar avgift för Ungdom. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för Resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.3 Med ”Biljett”, avses både aktiverade och oaktiverade Biljetter i Reseapp, kopplat till Resekort eller på Pappersbiljett.

2.4 Med ”Biljettbärare”, avses Biljett på Resekort, Biljett i Reseappen (appbiljett) eller Pappersbiljett (Biljett utskriven på ett papperskvitto).

2.5 Med ”Cykeltillägg”, avses Biljett att ta med cykel ombord på fordon.

2.6 Med ”Enheter” avses en t.ex. dator, mobiltelefon och surfplatta.

Med ”Giltig biljett”, avses köpt och aktiverad Biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort. En Giltig biljett är en bekräftelse på ett Avtal mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenär, där dessa Villkor gäller.

2.7 Med ”Reseapp”, avses Länstrafiken Kronobergs app för köp av Biljetter, med Region Kronoberg som utgivare.

2.8 Med ”Kundkassa”, avses en digital plånbok som en Resenär får i samband med att hen registrerar sig i Reseappen eller på Mitt Konto. Kundkassan kan användas till bl.a. insättning av pengar för köp av Biljett, utbetalning av förseningsersättning och kampanjerbjudanden. För mer information se lanstrafikenkron.se.

2.9 Med ”Mitt Konto”, avses Länstrafiken Kronobergs webbportal, där registrerad Resenär kan administrera och köpa Biljetter mm.

2.9.1 Med ”Närtrafik” avses möjligheten för boende på landsbygden med mer än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik att resa med Närtrafik.

2.10 Med ”Programvarubutiker” avses handelsplatser för applikationer såsom exempelvis App Store eller Google Play.

2.11 Med ”Resa”, avses en transport som en Resenär och Länstrafiken Kronoberg har ingått Avtal om.

2.12 Med ”Resekort”, avses ett plastkort ihopkopplat med en eller flera Biljetter.

2.13 Med ”Resenär”, avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att resa, med Länstrafiken Kronoberg.

2.14 Med ”Skolbiljett”, avses en personlig biljett. Vid resa med Skolbiljett ska Resenär därför kunna styrka att hen är den person som Biljetten utfärdats till genom att uppvisa legitimation. Legitimation krävs inte för minderåriga Resenärer under 18 år.

2.15 Med resenärskategori ”Student”, avses Resenär som innehar digital studentlegitimation i form av Mecenatkort eller Studentkortet (STUK) med giltighet studentresesymbolen i respektive app, samt krävs giltig legitimation (i annat fall ska Biljett för resenärskategori Vuxen lösas). Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt på 30-dagarsbiljett. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.16 Med ”Sydlänen”, avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Jönköpings län, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Västtrafik, Västra Götaland.

2.17 Med ”Tappa-bort-garanti”, avses att en Biljett kopplad till en förlorad Biljettbärare flyttas till ny Biljettbärare med samma kvarstående giltighet.

2.18 Med ”Tillsammansrabatt”, avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande personer på samma Biljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av Biljett för flera personer. Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt vid Resa inom Jönköping och till Sydlänen. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.19 Med ”Tjänsterna” avses hantering av Biljetter och där tillhörande funktioner och tjänster i Reseappen och på Mitt Konto.

2.20 Med ”Trafikhuvudmännen”, avses Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.21 Med ”Trafiktjänsteman”, avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

2.22 Med resenärskategori ”Ungdom”, avses ungdom från sju (7) år till den dagen de fyller 20 år. I Kronobergs län får Ungdomar rabatt på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 72-timmarsbiljett samt 30-dagarsbiljett.

2.23 Med ”Validering”, avses registrering/avläsning av Biljetten i en biljettläsare ombord på buss eller av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

2.24 Med ”Villkor” avses dessa allmänna villkor för Länstrafiken Kronobergs biljettsystem.

2.25 Med resenärskategori ”Vuxen”, avses vuxen från den dagen de fyller 20 år.

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

3.1 Generellt

Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg fastställer från tid till annan trafikutbud,priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa ensidigt. Samtliga priser anges inklusive moms.

3.2 Trafikutbud

Tillfälliga förändringar i trafikutbud och/eller tidtabell kan förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande trafikutbud samt tidtabeller finns angivna på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

3.3 Biljettsortiment och giltighet

3.3.1 Generellt
Biljett för Resa inom Kronobergs län och mellan Sydlänen gäller för obegränsade Resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden. Påstigning samt byten ska ske inom Biljettens geografiska område samt inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.3.2 Giltighetstid - Enkelbiljett
Enkelbiljett inom en (1) zon gäller i 120 minuter från aktivering. För varje tillkommande zon utökas giltigheten med 10 minuter upp till maximalt 280 minuter för en biljett giltig i hela Kronobergs län.

3.3.3 Giltighetstid – 24-timmarsbiljett
En 24-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 24 timmar från aktivering.

3.3.4 Giltighetstid – 72-timmarsbiljett
En 72-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 72 timmar från aktivering.

3.3.5 Giltighetstid – 30-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 30 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.6 Giltighetstid – 365-dagarsbiljett
365-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 365 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.7 Giltighetstid - Skolbiljett
Skolbiljetten är en Personlig biljett med giltighet alla vardagar under ett läsår, även under höst-, sport – och påsklov samt enstaka lovdagar som infaller under måndag till fredag. Skolbiljetten gäller inte i nattrafik eller under lördagar och söndagar. Ej heller under jullov, sommarlov eller helgdagar som infaller måndag-fredag.

3.4 Närtrafik

Länstrafiken Kronobergs periodbiljetter gäller som betalsätt för Resa i Närtrafiken om kvitto på aktuell period kan uppvisas. Dock gäller inte biljetter som köpts i Länstrafiken Kronobergs Reseapp.

För mer information: www.lanstrafikenkron.se/nartrafik/

4. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto

4.1 Allmänt

4.1.1 Om du skapar du ett konto genom att registrera dig i Reseappen eller på Mitt Konto godkänner du i sin helhet samtliga de villkor som framgår i denna punkt 4. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Reseappen eller Mitt Konto.

4.1.2 Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida lanstrafikenkron.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika Programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsterna tillhandahålls dig.

4.1.3 Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för Resenär i sitt standardutförande.

4.1.1 Avtal om ingående av Tjänsterna avseende registrering eller köp får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas (i) genom att målsman kopplar Reseappen och/eller Mitt Konto till ett betalkort, Swish eller fakturatjänst och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs av den minderårige alternativt (ii) genom att målsman via sin app skickar en biljett till den minderårige. Minderårig under 18 år har dock för undvikande av oklarhet rätt att ladda ner Reseappen för användning som reseplanerare .

4.1.2 Resenären ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av Tjänsterna.

4.1.3 I samband med att Resenären godkänner dessa Villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst erhåller Resenären en licens enligt punkt 4.2 att nyttja Tjänsterna.

4.2 Licens

4.2.1 Länstrafiken Kronoberg ger Resenären genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Reseappen under Avtalets giltighetstid på Enhet som Resenären äger eller kontrollerar.

4.2.2 Om Resenären inte följer villkoren i Avtalet kan licensen under punkt 4.2.1 ovan komma att återkallas av Länstrafiken Kronoberg.

4.2.3 Din rätt att använda Reseappen förutsätter att du personligen har ett Avtal med Länstrafiken Kronoberg. Om Avtalet mellan dig och Länstrafiken Kronoberg upphör, upphör din rätt att använda Reseappen.

4.3 Immateriella rättigheter

4.3.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsterna tillhör Länstrafiken Kronoberg eller tredje part med vilka Länstrafiken Kronoberg samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

4.3.2 Resenären får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra Tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsterna.

4.4 Tillgänglighet och spärr av Tjänst

4.4.1 Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Länstrafiken Kronoberg strävar efter att tillhandahålla Resenären Tjänsterna utan teknisk störning, kan Länstrafiken Kronoberg inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Resenären. Om Länstrafiken Kronoberg avser att utföra planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Länstrafiken Kronoberg om möjligt att informera Resenären om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

4.4.2 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsterna för sådan Resenär som Länstrafiken Kronoberg misstänker eller har bekräftat utför åtgärder enligt nedan:

4.4.3 Länstrafiken Kronoberg har också rätt att spärra Tjänsterna för Resenär utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Länstrafiken Kronoberg bedömer att det bör ske för att skydda Länstrafiken Kronobergs, tredje person eller andra parters intressen.

4.5 Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp

4.5.1 Registrering
Reseappen fungerar med Android- och iOS-baserade enheter. För att registrera sig krävs en Enhet med fungerande internetuppkoppling. Vid registrering får du tillgång till bl.a. Tappa-bort-garantin och Kundkassan.

4.5.2 Resenärens ansvar
Resenären ansvarar för att under hela resan ha batteri i Enheten, fungerande internetuppkoppling samt för att Enheten är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

4.5.3 Tappa bort-garanti
Resenär som registrerar sig i Reseappen får tillgång till Tappa bort-garantin. Biljetter som köps när Resenär är registrerad med sitt mobilnummer blir automatiskt kopplade till Resenärens konto. Biljetter som köpts före registrering eller som köps när Resenär inte är inloggad kopplas automatiskt till kontot vid registrering.

4.5.4 Köp Biljett
I Reseappen går det köpa Biljett för Resa inom samtliga zoner i Kronoberg län. Via Reseappens reseplanerare går det att köpa Biljett för en flerzonsresa (två eller fler zoner) samt Resa över länsgräns/-er.

4.5.5 Aktivering av Biljett
Biljett kan aktiveras direkt i samband med köpflödet eller med manuell aktivering vid ett senare tillfälle.

4.5.6 Betalsätt
Reseappen har följande betalsätt:
Bank- och kreditkort
Du kan betala med bank- och kreditkort. Din betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt personkonto som är kopplat till Swish. Swish-appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och därefter godkänner du betalningen via ditt Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.getswish.se. Du kan också kontakta din bank för mer information.

Kundkassa
Vid köp av Biljett kan Kundkassan användas som betalsätt, för betalning helt eller delvis.

4.5.7 Kvitto
Ett kvitto skickas inte per automatik, utan en E-postadress behöver registreras och sen kan Resenären själv välja vilka Biljetter hen önskar kvitto för.

4.5.8 Biljettens giltighet
Biljett köpt med Reseapp är endast giltig i den Enhet från vilken Biljetten har köpts eller blivit skickad till. Biljetten gäller inom den giltighetstid som visas på Biljetten. Du får resa inom och mellan de zoner som hållplatserna för avgång och ankomst tillhör. Därmed kan du fortsätta att resa i den ankomstzon som sluthållplatsen tillhör inom Biljettens giltighetstid. Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår av Biljetten om det sker inom giltighetstiden. För Resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs Biljett som är giltig för Resa mellan samtliga dessa zoner.

4.5.9 Aktiverad Biljett
En aktiverad Biljett i Reseappen är en Giltig biljett inom det geografiska område som visas på Biljetten i Reseappen. Förköpta Biljetter går att aktivera i upp till ett år efter köptillfället. Kostnad för Biljett som inte aktiveras återbetalas inte.

4.5.10 Oaktiverad Biljett
Om Resenären inte aktiverar Biljetten direkt vid köp måste Resenären aktivera Biljetten innan ombordstigning för att den ska vara giltig att resa med.

4.5.11 Validering av appbiljett
En biljett i Reseappen (appbiljett) innehar en s.k. Azteckod. Azteckoden ska valideras (registreras/avläsas) i en biljettläsare ombord på buss och av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

4.5.12 Flytta biljett vid förlust eller byte av Enhet
Resenär som förlorar eller byter sin Enhet kan föra över Biljetter till annan Enhet genom att logga in i Reseappen på den nya Enheten. Resenär som är registrerad kan flytta sitt konto till annan Enhet högst en gång under en period på 30 dagar. Vid flytt av Biljetter kommer samtliga Biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya Enheten.

Resenär som inte är registrerad i Reseappen kan, via Länstrafiken Kronobergs Kundcenter, flytta Biljetter i Reseappen till annan mobiltelefon med samma mobiltelefonnummer. Biljetter i Reseappen kan även flyttas till annat mobiltelefonnummer i de fall Resenär kan uppvisa legitimation samt kvitto eller annat intyg som styrker att Resenären är ägare till både gammalt och nytt mobiltelefonnummer.

4.5.13 Kostnader för biljettköp
Länstrafiken Kronoberg debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av Tjänsten innebär hänvisas till din mobiloperatör.

5. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

5.1 Länstrafiken Kronoberg och Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

5.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation.

5.3 Vid Resa med rabatterad (t.ex. åldersrabatt) Biljett ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är berättigad till rabatt. Resenär som reser med Biljett för Ungdom ska kunna visa legitimation vid tveksamhet om ålder. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas. Lokala avvikelser kan förekomma för övriga Trafikhuvudmän– se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

5.4 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin Enhet, Resekort eller pappersbiljett till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

5.5 Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett eller kompletterande handlingar, kan enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift om f.n. 1 200 kronor utöver avgift för Biljett.

5.6 Missbruk av Biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av någon av Tjänsterna eller annan tjänst som Länstrafiken Kronoberg erbjuder helt eller delvis. Periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på periodbiljetten.

5.7 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas. Cykel som ingen gör anspråk på omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

5.8 Resenär som nekar till att lösa Biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

5.9 För köp av Biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning, se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

6. Återköp och ångerrätt

6.1 Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Biljett i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem inte medför någon generell ångerrätt.

6.2 Biljett med påbörjad 30-dagars periodbiljett återköps enligt en fallande återbetalningsskala där 10 % av kortets värde återstår efter sju dagar från påbörjad användning. För Årsbiljett (365 dagar) gäller annan avräkningsmodell. Var vänlig kontakta Länstrafiken Kronobergs Kundcenter för hjälp med beräkning. En outnyttjad periodbiljett kan undantagsvis justeras om Resenären varit förhindrad att använda sin Biljett under den aktuella perioden. Eventuella ändringar sker endast mot uppvisande av sjukintyg/läkarintyg och perioden justeras då enligt intygets tid för sjukskrivningen.

6.3 Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.

7. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar

7.1 Länstrafiken Kronobergs ansvar för försening, inställda resor och följderna därav är begränsad till vad som anges nedan samt i särskilda villkor ”Ersättning vid försening”, se lanstrafikenkron.se eller respektive Trafikhuvudmans resevillkor.

7.2 Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer vid resa med Länstrafiken Kronoberg i trafik finns reglerat i järnvägstrafiklagen, trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/20017 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

7.3 Tjänsterna i Reseappen och på Mitt Konto tillhandahålls Resenären i befintligt skick och Resenären är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsterna och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsterna.

7.4 Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Resenären använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller med anledning av att Resenären inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

7.5 Länstrafiken Kronoberg ger inga garantier om Tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Resenärens Enhet eller liknande. Länstrafiken Kronoberg friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier.

7.6 Länstrafiken Kronoberg ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Resenären om Länstrafiken Kronoberg förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

7.7 Oaktat av vad som stadgas i punkt 9.6 ovan, är Länstrafiken Kronoberg aldrig ansvarig att ersätta Resenären om skadan som orsakats Resenären varit utom Länstrafiken Kronobergs kontroll.

8. Ändringar av Villkor

8.1 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa Villkor, Avtal och/eller Tjänsterna. Sådan ändring som avses i denna punkt 10.1 godkänns av Resenären i samband med nästa inloggning i någon av Tjänsterna eller vid nästa Resa. För det fall godkännande inte görs upphör Resenärens rätt att använda den aktuella Tjänsten. Vid var tid gällande Villkor finns publicerade på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

8.2 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Länstrafiken Kronoberg med direkt ikraftträdande.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Avtal som har ingåtts mellan Länstrafiken Kronoberg och Resenären är giltigt under den tid en Resa pågår eller tillsvidare, så länge Resenären nyttjar någon av Tjänsterna.

9.2 Resenären kan närsomhelst säga upp Avtalet avseende nyttjande av Reseappen eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt punkt 15. Om Resenären tar bort Reseappen från sin Enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för förlust av sådan data.

9.3 Länstrafiken Kronoberg har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet om Resenären använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4. Länstrafiken Kronoberg har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 11.4 för det fall (i) Resenären inte varit aktiv i någon av Tjänsterna under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsterna inte skett för längre period; eller (ii) om Resenären påbörjat en registrering av ett användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.

10. Allmänna resevillkor

10.1 När du ska resa med Länstrafiken Kronoberg behöver du känna till och ta del av de allmänna resevillkoren. De allmänna resevillkoren finns att läsa här: https://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

11. Personuppgifter och cookies

11.1 I samband med att Länstrafiken Kronoberg tillhandahåller Biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Länstrafiken Kronoberg att samla in och behandla vissa av Resenärens personuppgifter.

11.2 Region Kronoberg är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Resenär lämnar till Länstrafiken Kronoberg exempelvis i samband med registrering av konto i Reseapp och Mitt Konto inom ramen för Tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via Tjänsterna (exempelvis platstjänster).

11.3 Mer information om hur Länstrafiken Kronoberg (Region Kronoberg) behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna genom vår Reseapp eller på www.lanstrafikenkron.se.

12. Övrigt

12.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

12.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

12.3 Dessa Villkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

13. Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Länstrafiken Kronoberg följer en sådan rekommendation från ARN.

14. Kontaktuppgifter

Region Kronoberg

Org. nr. 232100–0065

351 88 VÄXJÖ

Kontaktuppgifter till Länstrafikens Kundcenter:

Telefon: 0771-76 70 76

E-mail: kundcenter@lanstrafikenkron.se
Webbplats: www.lanstrafikenkron.se

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:
Region Kronoberg
Dataskyddsombud
351 88 VÄXJÖ
Telefon: 0470-58 80 00
E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se