Allmänna villkor för Länstrafiken Kronoberg

For information in english, please scroll down.

Dessa allmänna villkor version 2023:2 uppdaterades 20231001.
Region Kronoberg, org. nr 232100–0065, 351 88 Växjö, under vilket Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning, är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

 1. Innehållsförteckning
 2. Villkorens tillämplighet
 3. Definitioner
 4. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet
 5. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto
 6. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift
 7. Återköp och ångerrätt
 8. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar
 9. Ändringar av Villkor
 10. Avtalstid och uppsägning
 11. Allmänna resevillkor
 12. Personuppgifter och cookies
 13. Övrigt
 14. Tvist och tillämplig lag
 15. Kontaktuppgifter

1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor, tillsammans med gällande priser, gäller, om inte annat framgår av 1.6 - 1.7 nedan, för Resor med Länstrafiken
Kronoberg, inom Kronobergs län, och för resor inom Sydlänen, köpta i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem. Villkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenärer.

1.2 Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda villkor, till exempel ”Allmänna villkor för förseningsersättning”, se lanstrafikenkron.se.

1.3 Villkor gällande registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto framgår av punkt 4. Villkor för specifik Reseapp framgår av punkt 4.6. Villkor för specifikt Mitt Konto framgår av punkt 4.7.

1.4 Villkor för Resa med biljett kopplat till ett Resekort framgår av punkt 5.

1.5 För villkor gällande Resor inom Kronobergs län och inom Sydlänen som inte köpts i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem, hänvisas till respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor som finns på respektive Trafikhuvudmans hemsida. Vid relevanta avvikelser hänvisas i dessa Villkor till de särskilda resevillkoren.

1.6 Villkoren gäller inte för

2. Definitioner

2.1 Med ”Avtal” avses det avtal som ingås mellan Länstrafiken Kronoberg och en Resenär vid köp av Biljett i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Med resenärskategori ”Barn”, avses barn fram till den dagen de fyller sju (7) år.

En betalande Resenär (ej Resenär med skolbiljett) får ta med sig barn under sju (7) år utan kostnad. Övriga Barn betalar avgift för Ungdom. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för Resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.3 Med ”Biljett”, avses både aktiverade och oaktiverade Biljetter i Reseapp, kopplat till Resekort eller på Pappersbiljett.

2.4 Med ”Biljettbärare”, avses Biljett på Resekort, Biljett i Reseappen (appbiljett) eller Pappersbiljett (Biljett utskriven på ett papperskvitto).

2.5 Med ”Cykeltillägg”, avses Biljett att ta med cykel ombord på fordon.

2.6 Med ”Enheter” avses en t.ex. dator, mobiltelefon och surfplatta.

Med ”Giltig biljett”, avses köpt och aktiverad Biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort. En Giltig biljett är en bekräftelse på ett Avtal mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenär, där dessa Villkor gäller.

2.7 Med ”Reseapp”, avses Länstrafiken Kronobergs app för köp av Biljetter, med Region Kronoberg som utgivare.

2.8 Med ”Kundkassa”, avses en digital plånbok som en Resenär får i samband med att hen registrerar sig i Reseappen eller på Mitt Konto. Kundkassan kan användas till bl.a. insättning av pengar för köp av Biljett, utbetalning av förseningsersättning och kampanjerbjudanden. För mer information se lanstrafikenkron.se.

2.9 Med ”Mitt Konto”, avses Länstrafiken Kronobergs webbportal, där registrerad Resenär kan administrera och köpa Biljetter mm.

2.9.1 Med ”Närtrafik” avses möjligheten för boende på landsbygden med mer än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik att resa med Närtrafik.

2.10 Med ”Programvarubutiker” avses handelsplatser för applikationer såsom exempelvis App Store eller Google Play.

2.11 Med ”Resa”, avses en transport som en Resenär och Länstrafiken Kronoberg har ingått Avtal om.

2.12 Med ”Resekort”, avses ett plastkort ihopkopplat med en eller flera Biljetter.

2.13 Med ”Resenär”, avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att resa, med Länstrafiken Kronoberg.

2.14 Med ”Skolbiljett”, avses en personlig biljett. Vid resa med Skolbiljett ska Resenär därför kunna styrka att hen är den person som Biljetten utfärdats till genom att uppvisa legitimation. Legitimation krävs inte för minderåriga Resenärer under 18 år.

2.15 Med resenärskategori ”Student”, avses Resenär som innehar digital studentlegitimation i form av Mecenatkort eller Studentkortet (STUK) med giltighet studentresesymbolen i respektive app, samt krävs giltig legitimation (i annat fall ska Biljett för resenärskategori Vuxen lösas). Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt på 30-dagarsbiljett. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.16 Med ”Sydlänen”, avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Jönköpings län, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Västtrafik, Västra Götaland.

2.17 Med ”Tappa-bort-garanti”, avses att en Biljett kopplad till en förlorad Biljettbärare flyttas till ny Biljettbärare med samma kvarstående giltighet.

2.18 Med ”Tillsammansrabatt”, avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande personer på samma Biljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av Biljett för flera personer. Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt vid Resa inom Jönköping och till Sydlänen. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.19 Med ”Tjänsterna” avses hantering av Biljetter och där tillhörande funktioner och tjänster i Reseappen och på Mitt Konto.

2.20 Med ”Trafikhuvudmännen”, avses Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.21 Med ”Trafiktjänsteman”, avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

2.22 Med resenärskategori ”Ungdom”, avses ungdom från sju (7) år till den dagen de fyller 20 år. I Kronobergs län får Ungdomar rabatt på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 72-timmarsbiljett samt 30-dagarsbiljett.

2.23 Med ”Validering”, avses registrering/avläsning av Biljetten i en biljettläsare ombord på buss eller av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

2.24 Med ”Villkor” avses dessa allmänna villkor för Länstrafiken Kronobergs biljettsystem.

2.25 Med resenärskategori ”Vuxen”, avses vuxen från den dagen de fyller 20 år.

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

3.1 Generellt

Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg fastställer från tid till annan trafikutbud,priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa ensidigt. Samtliga priser anges inklusive moms.

3.2 Trafikutbud

Tillfälliga förändringar i trafikutbud och/eller tidtabell kan förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande trafikutbud samt tidtabeller finns angivna på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

3.3 Biljettsortiment och giltighet

3.3.1 Generellt
Biljett för Resa inom Kronobergs län och mellan Sydlänen gäller för obegränsade Resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden. Påstigning samt byten ska ske inom Biljettens geografiska område samt inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.3.2 Giltighetstid - Enkelbiljett
Enkelbiljett inom en (1) zon gäller i 120 minuter från aktivering. För varje tillkommande zon utökas giltigheten med 10 minuter upp till maximalt 280 minuter för en biljett giltig i hela Kronobergs län.

3.3.3 Giltighetstid – 24-timmarsbiljett
En 24-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 24 timmar från aktivering.

3.3.4 Giltighetstid – 72-timmarsbiljett
En 72-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 72 timmar från aktivering.

3.3.5 Giltighetstid – 30-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 30 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.6 Giltighetstid – 365-dagarsbiljett
365-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 365 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.7 Giltighetstid - Skolbiljett
Skolbiljetten är en Personlig biljett med giltighet alla vardagar under ett läsår, även under höst-, sport – och påsklov samt enstaka lovdagar som infaller under måndag till fredag. Skolbiljetten gäller inte i nattrafik eller under lördagar och söndagar. Ej heller under jullov, sommarlov eller helgdagar som infaller måndag-fredag.

3.3.8 Giltighetstid - Fritidsbiljett
Fritidsbiljetten är en 30-dagars periodbiljett som gäller för ungdomar t.o.m. 19 år och har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag 00.00 -24.00 inom Kronobergs län. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag. Helgdagar samt under sammanhängande lov är giltigheten som för lördag/söndag.

3.3.9 Giltighetstid - Period Flex 10/30
Periodbiljett Flex 10/30 ger möjlighet till att använda tio stycken 24-timmarsbiljetter för vald sträcka under en 30-dagarsperiod till ett lägre pris. Biljetten säljs endast i länstrafikens reseapp. Biljetten är prissatt som motsvarande periodbiljett 30 dagar fast med 25 % rabatt. Biljett(er) som inte använts efter den 30:e dagen från det att hela periodbiljetten aktiverats förfaller och förlorar därmed sitt värde.

3.4 Närtrafik

Länstrafiken Kronobergs periodbiljetter gäller som betalsätt för Resa i Närtrafiken om kvitto på aktuell period kan uppvisas. Dock gäller inte biljetter som köpts i Länstrafiken Kronobergs Reseapp.

För mer information: www.lanstrafikenkron.se/nartrafik/

4. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto

4.1 Allmänt

4.1.1 Om du skapar du ett konto genom att registrera dig i Reseappen eller på Mitt Konto godkänner du i sin helhet samtliga de villkor som framgår i denna punkt 4. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Reseappen eller Mitt Konto.

4.1.2 Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida lanstrafikenkron.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika Programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsterna tillhandahålls dig.

4.1.3 Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för Resenär i sitt standardutförande.

4.1.1 Avtal om ingående av Tjänsterna avseende registrering eller köp får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas (i) genom att målsman kopplar Reseappen och/eller Mitt Konto till ett betalkort, Swish eller fakturatjänst och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs av den minderårige alternativt (ii) genom att målsman via sin app skickar en biljett till den minderårige. Minderårig under 18 år har dock för undvikande av oklarhet rätt att ladda ner Reseappen för användning som reseplanerare .

4.1.2 Resenären ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av Tjänsterna.

4.1.3 I samband med att Resenären godkänner dessa Villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst erhåller Resenären en licens enligt punkt 4.2 att nyttja Tjänsterna.

4.2 Licens

4.2.1 Länstrafiken Kronoberg ger Resenären genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Reseappen under Avtalets giltighetstid på Enhet som Resenären äger eller kontrollerar.

4.2.2 Om Resenären inte följer villkoren i Avtalet kan licensen under punkt 4.2.1 ovan komma att återkallas av Länstrafiken Kronoberg.

4.2.3 Din rätt att använda Reseappen förutsätter att du personligen har ett Avtal med Länstrafiken Kronoberg. Om Avtalet mellan dig och Länstrafiken Kronoberg upphör, upphör din rätt att använda Reseappen.

4.3 Immateriella rättigheter

4.3.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsterna tillhör Länstrafiken Kronoberg eller tredje part med vilka Länstrafiken Kronoberg samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

4.3.2 Resenären får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra Tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsterna.

4.4 Tillgänglighet och spärr av Tjänst

4.4.1 Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Länstrafiken Kronoberg strävar efter att tillhandahålla Resenären Tjänsterna utan teknisk störning, kan Länstrafiken Kronoberg inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Resenären. Om Länstrafiken Kronoberg avser att utföra planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Länstrafiken Kronoberg om möjligt att informera Resenären om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

4.4.2 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsterna för sådan Resenär som Länstrafiken Kronoberg misstänker eller har bekräftat utför åtgärder enligt nedan:

4.4.3 Länstrafiken Kronoberg har också rätt att spärra Tjänsterna för Resenär utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Länstrafiken Kronoberg bedömer att det bör ske för att skydda Länstrafiken Kronobergs, tredje person eller andra parters intressen.

4.5 Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp

4.5.1 Registrering
Reseappen fungerar med Android- och iOS-baserade enheter. För att registrera sig krävs en Enhet med fungerande internetuppkoppling. Vid registrering får du tillgång till bl.a. Tappa-bort-garantin och Kundkassan.

4.5.2 Resenärens ansvar
Resenären ansvarar för att under hela resan ha batteri i Enheten, fungerande internetuppkoppling samt för att Enheten är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

4.5.3 Tappa bort-garanti
Resenär som registrerar sig i Reseappen får tillgång till Tappa bort-garantin. Biljetter som köps när Resenär är registrerad med sitt mobilnummer blir automatiskt kopplade till Resenärens konto. Biljetter som köpts före registrering eller som köps när Resenär inte är inloggad kopplas automatiskt till kontot vid registrering.

4.5.4 Köp Biljett
I Reseappen går det köpa Biljett för Resa inom samtliga zoner i Kronoberg län. Via Reseappens reseplanerare går det att köpa Biljett för en flerzonsresa (två eller fler zoner) samt Resa över länsgräns/-er.

4.5.5 Aktivering av Biljett
Biljett kan aktiveras direkt i samband med köpflödet eller med manuell aktivering vid ett senare tillfälle.

4.5.6 Betalsätt
Reseappen har följande betalsätt:
Bank- och kreditkort
Du kan betala med bank- och kreditkort. Din betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt personkonto som är kopplat till Swish. Swish-appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och därefter godkänner du betalningen via ditt Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.getswish.se. Du kan också kontakta din bank för mer information.

Kundkassa
Vid köp av Biljett kan Kundkassan användas som betalsätt, för betalning helt eller delvis. Kundkassan är inte återbetalningsbar.

4.5.7 Kvitto
Ett kvitto skickas inte per automatik, utan en E-postadress behöver registreras och sen kan Resenären själv välja vilka Biljetter hen önskar kvitto för.

4.5.8 Biljettens giltighet
Biljett köpt med Reseapp är endast giltig i den Enhet från vilken Biljetten har köpts eller blivit skickad till. Biljetten gäller inom den giltighetstid som visas på Biljetten. Du får resa inom och mellan de zoner som hållplatserna för avgång och ankomst tillhör. Därmed kan du fortsätta att resa i den ankomstzon som sluthållplatsen tillhör inom Biljettens giltighetstid. Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår av Biljetten om det sker inom giltighetstiden. För Resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs Biljett som är giltig för Resa mellan samtliga dessa zoner.

4.5.9 Aktiverad Biljett
En aktiverad Biljett i Reseappen är en Giltig biljett inom det geografiska område som visas på Biljetten i Reseappen. Förköpta Biljetter går att aktivera i upp till ett år efter köptillfället. Kostnad för Biljett som inte aktiveras återbetalas inte.

4.5.10 Oaktiverad Biljett
Om Resenären inte aktiverar Biljetten direkt vid köp måste Resenären aktivera Biljetten innan ombordstigning för att den ska vara giltig att resa med.

4.5.11 Validering av appbiljett
En biljett i Reseappen (appbiljett) innehar en s.k. Aztec kod. Azteckoden ska valideras (registreras/avläsas) i en biljettläsare ombord på buss och av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

4.5.12 Flytta biljett vid förlust eller byte av Enhet
Resenär som förlorar eller byter sin Enhet kan föra över Biljetter till annan Enhet genom att logga in i Reseappen på den nya Enheten. Resenär som är registrerad kan flytta sitt konto till annan Enhet högst en gång under en period på 30 dagar. Vid flytt av Biljetter kommer samtliga Biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya Enheten.

Resenär som inte är registrerad i Reseappen kan, via Länstrafiken Kronobergs Kundcenter, flytta Biljetter i Reseappen till annan mobiltelefon med samma mobiltelefonnummer. Biljetter i Reseappen kan även flyttas till annat mobiltelefonnummer i de fall Resenär kan uppvisa legitimation samt kvitto eller annat intyg som styrker att Resenären är ägare till både gammalt och nytt mobiltelefonnummer.

4.5.13 Kostnader för biljettköp
Länstrafiken Kronoberg debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av Tjänsten innebär hänvisas till din mobiloperatör.

5. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

5.1 Länstrafiken Kronoberg och Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

5.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation.

5.3 Vid Resa med rabatterad (t.ex. åldersrabatt) Biljett ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är berättigad till rabatt. Resenär som reser med Biljett för Ungdom ska kunna visa legitimation vid tveksamhet om ålder. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas. Lokala avvikelser kan förekomma för övriga Trafikhuvudmän– se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

5.4 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin Enhet, Resekort eller pappersbiljett till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

5.5 Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett eller kompletterande handlingar, kan enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift om f.n. 1 200 kronor utöver avgift för Biljett.

5.6 Missbruk av Biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av någon av Tjänsterna eller annan tjänst som Länstrafiken Kronoberg erbjuder helt eller delvis. Periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på periodbiljetten.

5.7 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas. Cykel som ingen gör anspråk på omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

5.8 Resenär som nekar till att lösa Biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

5.9 För köp av Biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning, se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

6. Återköp och ångerrätt

6.1 Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Biljett i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem inte medför någon generell ångerrätt.

6.2 Biljett med påbörjad 30-dagars periodbiljett återköps enligt en fallande återbetalningsskala där 10 % av kortets värde återstår efter sju dagar från påbörjad användning. För Årsbiljett (365 dagar) gäller annan avräkningsmodell. Var vänlig kontakta Länstrafiken Kronobergs Kundcenter för hjälp med beräkning. En outnyttjad periodbiljett kan undantagsvis justeras om Resenären varit förhindrad att använda sin Biljett under den aktuella perioden. Eventuella ändringar sker endast mot uppvisande av sjukintyg/läkarintyg och perioden justeras då enligt intygets tid för sjukskrivningen.

6.3 Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.

7. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar

7.1 Länstrafiken Kronobergs ansvar för försening, inställda resor och följderna därav är begränsad till vad som anges nedan samt i särskilda villkor ”allmänna villkor för förseningsersättning”, se lanstrafikenkron.se eller respektive Trafikhuvudmans resevillkor.

7.2 Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer vid resa med Länstrafiken Kronoberg i trafik finns reglerat i järnvägstrafiklagen, trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/20017 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

7.3 Tjänsterna i Reseappen och på Mitt Konto tillhandahålls Resenären i befintligt skick och Resenären är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsterna och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsterna.

7.4 Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Resenären använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller med anledning av att Resenären inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

7.5 Länstrafiken Kronoberg ger inga garantier om Tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Resenärens Enhet eller liknande. Länstrafiken Kronoberg friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier.

7.6 Länstrafiken Kronoberg ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Resenären om Länstrafiken Kronoberg förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

7.7 Oaktat av vad som stadgas i punkt 9.6 ovan, är Länstrafiken Kronoberg aldrig ansvarig att ersätta Resenären om skadan som orsakats Resenären varit utom Länstrafiken Kronobergs kontroll.

8. Ändringar av Villkor

8.1 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa Villkor, Avtal och/eller Tjänsterna. Sådan ändring som avses i denna punkt 10.1 godkänns av Resenären i samband med nästa inloggning i någon av Tjänsterna eller vid nästa Resa. För det fall godkännande inte görs upphör Resenärens rätt att använda den aktuella Tjänsten. Vid var tid gällande Villkor finns publicerade på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

8.2 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Länstrafiken Kronoberg med direkt ikraftträdande.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Avtal som har ingåtts mellan Länstrafiken Kronoberg och Resenären är giltigt under den tid en Resa pågår eller tillsvidare, så länge Resenären nyttjar någon av Tjänsterna.

9.2 Resenären kan närsomhelst säga upp Avtalet avseende nyttjande av Reseappen eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt punkt 15. Om Resenären tar bort Reseappen från sin Enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för förlust av sådan data.

9.3 Länstrafiken Kronoberg har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet om Resenären använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4. Länstrafiken Kronoberg har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 11.4 för det fall (i) Resenären inte varit aktiv i någon av Tjänsterna under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsterna inte skett för längre period; eller (ii) om Resenären påbörjat en registrering av ett användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.

10. Allmänna resevillkor

10.1 När du ska resa med Länstrafiken Kronoberg behöver du känna till och ta del av de allmänna resevillkoren. De allmänna resevillkoren finns att läsa här: https://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

11. Personuppgifter och cookies

11.1 I samband med att Länstrafiken Kronoberg tillhandahåller Biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Länstrafiken Kronoberg att samla in och behandla vissa av Resenärens personuppgifter.

11.2 Region Kronoberg är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Resenär lämnar till Länstrafiken Kronoberg exempelvis i samband med registrering av konto i Reseapp och Mitt Konto inom ramen för Tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via Tjänsterna (exempelvis platstjänster).

11.3 Mer information om hur Länstrafiken Kronoberg (Region Kronoberg) behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna genom vår Reseapp eller på www.lanstrafikenkron.se.

12. Övrigt

12.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

12.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

12.3 Dessa Villkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

13. Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Länstrafiken Kronoberg följer en sådan rekommendation från ARN.

14. Kontaktuppgifter

Region Kronoberg

Org. nr. 232100–0065

351 88 VÄXJÖ

Kontaktuppgifter till Länstrafikens Kundcenter:

Telefon: 0771-76 70 76

E-mail: kundcenter@lanstrafikenkron.se
Webbplats: www.lanstrafikenkron.se

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:
Region Kronoberg
Dataskyddsombud
351 88 VÄXJÖ
Telefon: 0470-58 80 00
E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se

 

General Terms and Conditions for Länstrafiken Kronoberg

These general terms and conditions version 2020:2 were updated on 13/12/2020.
Region Kronoberg, company registration number 232100–0065, SE-351 88 Växjö, Sweden, under which Länstrafiken Kronoberg is an administration, is your contracting party and the one that operates traffic services, sells tickets and delivers services to you.

 1. Table of contents
 2. Applicability of the terms and conditions
 3. Definitions
 4. Range of traffic services, prices, ticket assortment and validity
 5. Registration and use of Länstrafiken Kronoberg’s Travel app and My Account (Min Konto)
 6. Ticket inspection, visas and surcharges
 7. Buy-back and right of withdrawal
 8. Länstrafiken Kronoberg’s liability and limitation of liability
 9. Change of Terms and Conditions
 10. Term of agreement and termination
 11. General travel terms and conditions
 12. Personal Data and cookies
 13. Other
 14. Disputes and applicable law
 15. Contact information

1. Applicability of terms and conditions

1.1 Unless otherwise stipulated in paragraphs 1.6 - 1.7 below, these general terms and conditions, together with applicable prices, apply to Journeys within Länstrafiken Kronoberg, within Kronoberg County, and to journeys within Sydlänen (the southern counties of Sweden), purchased in Länstrafiken Kronoberg’s ticket system. The Terms and Conditions regulate the various issues that may arise between Länstrafiken Kronoberg and its Travellers.

1.2 The Terms and Conditions may be supplemented or replaced by special conditions, for example, “Särskilda villkor vid Ersättning vid försening” (only available in Swedish), see lanstrafikenkron.se.

1.3 The Terms and Conditions applying to registration and use of Länstrafiken Kronoberg’s Travel app and My Account are shown in paragraph 4. Terms and Conditions for the Travel app specifically are shown in paragraph 4.6. Terms and Conditions for My Account specifically are shown in paragraph 4.7.

1.4 Terms and conditions for Travel using a ticket linked to a Travel Card are shown in paragraph 5.

1.5 For terms and conditions applying to Journeys within Kronoberg County and within Sydlänen which are not purchased in Länstrafiken Kronoberg’s ticket system, please refer to the respective Public Transport Authority’s special travel conditions which are available on the respective Public Transport Authority’s website. For relevant deviations of these Conditions, please refer to the special conditions.

1.6 The Terms and Conditions do not apply to

2. Definitions

2.1 “Agreement” refers to the agreement that was entered into between Länstrafiken Kronoberg and a Traveller upon purchase of a Ticket in accordance with these Terms and Conditions.

2.2 Traveller’s category “Children”, refers to children up to the day they turn seven (7) years of age.
A paying Traveller (not a Traveller with a school season ticket) may be accompanied by children under the age of seven (7) free of charge.
Other Children pay the charge for a Young Person.  For Travel in Sydlänen, local deviations may apply to Journeys within the respective Public Transport Authority’s county.

2.3 “Ticket”, refers to both activated and unactivated Tickets in the Travel app, linked to a Travel Card or to a Paper Ticket.

2.4 “Ticket Carrier”, refers to a Ticket on a Travel Card, a Ticket in the Travel app (app ticket) or Paper Ticket (Ticket printed on a paper receipt).

2.5 “Cycle Surcharge” refers to a Ticket to bring a bicycle on board the vehicle.

2.6 “Devices” refers to, for example, a computer, mobile phone and tablet.

"Valid ticket" refers to a purchased and activated Ticket, purchased for a Journey, and in certain traffic services supplemented with an inspection receipt in cases where the Journey takes place with a Travel Card. A Valid ticket is a confirmation of an Agreement between Länstrafiken Kronoberg and its Traveller, where these Terms and Conditions apply.

2.7 “Travel app” refers to Länstrafiken Kronoberg’s app for the purchase of Tickets, with Region Kronoberg as issuer.

2.8 “Customer Credit” (Kundkassa), refers to a digital wallet that a Traveller receives when s/he registers in the Travel app or in My Account. Customer Credit can be used for, among other things, depositing money for the purchase of a Ticket, payment of delay reimbursement and promotional offers. For more information, see lanstrafikenkron.se.

2.9 “My Account” (Mitt Konto) refers to Länstrafiken Kronoberg’s web portal, where a registered Traveller can administer and purchase Tickets, etc.

2.9.1 "Local Service”  refers to the option for residents in rural areas with more than 1 km to the nearest mainline traffic stop to travel with a Local Service.

2.10 “Software Stores” refers to marketplaces for applications, such as for example, Apple Store or Google Play.

2.11 “Journey”, refers to a journey that a Traveller and Länstrafiken Kronoberg have entered into an Agreement on.

2.12 “Travel Card” refers to a Resekort plastic card linked to one or more Tickets.

2.13 “Traveller” refers to a person who has a Valid ticket and who travels, or intends to travel, with Länstrafiken Kronoberg.

2.14 School Ticket” refers to a personal ticket. In the case of travel with a School Ticket, the Traveller must therefore be able to substantiate that s/he is the person that the Ticket is issued to by showing ID. ID is not required for Travellers under the age of 18.

2.15 The traveller category “Student” refers to a Traveller who holds digital student ID in the form of a Mecenatcard or Student Card (STUK) with valid student travel symbol in the respective app, as well as valid ID (in other cases, a Ticket for traveller category Adult must be redeemed). This discount group receives 25 per cent in discount on a 30-day ticket. In the case of a Travel in Sydlänen, local deviations may occur for journeys within the respective Public Transport Authority’s county.

2.16 “Sydlänen refers to the Public Transport Authority’s county, that is, Jönköping County, Blekinge County, Halland County, Kalmar County, Kronoberg County, Skåne County and, only in the case of journeys with Västtrafik, Västra Götaland.

2.17 “Lost Card Guarantee”, refers to a Ticket linked to a lost Ticket Carrier being moved to a new Ticket Carrier with the same remaining validity.

2.18 “Joint Discount” refers to a discount that applies to at least two (2) paying persons on the same Ticket and Journey. The discount is automatically received upon purchase of a Ticket for a number of persons. This discount group receives 25 per cent in discount in the case of a Journey within Jönköping and to Sydlänen. In the case of a Journey in Sydlänen, local deviations may occur for journeys within the respective Public Transport Authority’s county.

2.19 “Services” refers to the handling of Tickets and associated functions and services in the Travel app and in My Account.

2.20 “Public Transport Authority” jointly refers to Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken and Västtrafik. In singular form refers to one of these. The term “Public Transport Authority” also includes the firm, person or company that performs the relevant traffic assignment.

2.21 “Traffic Service Official refers to a driver, onboard staff, inspector or customer service staff who wears a uniform or badge or otherwise shows that s/he is a Traffic Service Official.

2.22 The traveller category “Young Person” refers to a young person of seven (7) years of age until the day s/he turns 20 years of age. In Kronoberg County, Young Persons receive a discount on single tickets, 24-hour tickets, 72-hour tickets and 30-day tickets.

2.23 “Validation” refers to registration/scanning of the Ticket in a ticket scanner in a handheld computer on board a train.

2.24 “Terms and Conditions” refers to these terms and conditions for Länstrafiken Kronoberg’s ticket system.

2.25 The traveller category Adult” refers to an adult from the day s/he reaches 20 years of age.

 

3. Range of traffic services, prices, ticket assortment and validity

3.1 General

From time to time, Region Kronoberg and Länstrafiken Kronoberg determines other traffic service offers, prices and ticket assortment and has the right to change these unilaterally. All prices are stated including VAT.

3.2 Range of traffic services

Temporary changes to the range of traffic services and/or timetable may occur, for example, in the event of railworks, roadworks, major events, etc. At any given time, the applicable range of traffic services and timetables are available on lanstrafikenkron.se and in the Travel app.

3.3 Ticket assortment and validity

3.3.1 General
A Ticket for a Journey within Kronoberg County and between Sydlänen is valid for unlimited Journeys within a given geographical area during the period of validity. Boarding and changes must take place within the Ticket’s geographical area and within the period of validity. If there is no connection to the Journey’s final destination, the Traveller has the right to complete his/her Journey with the next connecting connection to the final destination.

3.3.2 Period of validity - Single ticket
A single ticket within one (1) zone is valid for 120 minutes from activation. For each additional zone, the validity increases by 10 minutes up to a maximum of 280 minutes for a ticket valid throughout the whole of Kronoberg County.

3.3.3 Period of validity – 24-hour ticket
A 24-hour ticket within Kronoberg County is valid for 24 hours from activation.

3.3.4 Period of validity – 72-hour ticket
A 72-hour ticket within Kronoberg County is valid for 72 hours from activation.

3.3.5 Period of validity – 30-day ticket
A 30-day ticket within Kronoberg County is valid for 30 consecutive calendar days (00-24) from activation.

3.3.6 Period of validity – 365-day ticket
A 365-day ticket within Kronoberg County is valid for 365 consecutive calendar days (00-24) from activation.

3.3.7 Period of validity – School ticket
The School ticket is a Personal ticket valid for every weekday during an academic year, also during autumn, sports and Easter holidays and individual holidays during Monday-Friday. The School ticket is not valid in a local service or during Saturdays and Sundays. Nor during Christmas holidays, summer holidays or Public Holidays that fall Monday-Friday.

3.4 Local service

Länstrafiken Kronoberg’s period tickets apply as a method of payment for a Journey in a Local Service if a receipt for the relevant period can be shown. However, tickets purchased in Länstrafiken Kronoberg’s Travel app are not valid.

For more information: www.lanstrafikenkron.se/nartrafik/

 

4. Registration and use of Länstrafiken Kronoberg’s Travel app and Mitt Konto

4.1 General

4.1.1 If you create an account by registering in the Travel app or in My Account, you approve all of the terms and conditions in their entirety as shown in this paragraph 4. Please note that you must also confirm that you have read our privacy policy before you use the Travel app or My Account.

4.1.2 The Services are provided via our website lanstrafikenkron.se and through mobile applications for iOS and Android which can be downloaded from various Software Stores. The Terms and Conditions are applicable regardless from which platform the Services are provided to you.

4.1.3 The Services are provided free of charge for Travellers in their standard version.

4.1.4 Agreements on the conclusion of the Services regarding registration or purchase may not be entered into by persons under the age of 18 without parental approval. Such approval can be given (i) by the guardian linking the Travel app and/or My Account to a payment card, Swish or invoice service and, in connection with registration of a method of payment, gives his/her approval for the purchases made by the minor or (ii) by a guardian via his/her app sending a ticket to the minor. However, for the sake of clarity, a minor under the age 18 does have the right to download the Travel app for use as a journey planner.

4.1.5 The Traveller is responsible for any traffic charges that the telecom operator deducts for sending or receiving data and/or the message upon registration and upon use of the Services.

4.1.6 In connection with the Traveller approving these Terms and Conditions and any terms and conditions for additional services, the Traveller receives a licence in accordance with paragraph 4.2 to use the Services.

4.2 Licence

4.2.1 Länstrafiken Kronoberg provides the Traveller through the Agreement with a limited, non-exclusive and non-transferable licence to install and use the Travel app during the Agreement’s period of validity on a Device that the Traveller owns or controls.

4.2.2 If the Traveller does not comply with the terms and conditions of the Agreement, the licence may under paragraph 4.2.1 above be revoked by Länstrafiken Kronoberg.

4.2.3 Your right to use the Travel app assumes that you personally have an Agreement with Länstrafiken Kronoberg. If the Agreement between you and Länstrafiken Kronoberg ceases, your rights to use the Travel app ceases.

4.3 Intellectual property rights

4.3.1 All intellectual property rights, such as for example, technical solutions relating to the Services belong to Länstrafiken Kronoberg or a third party with which Länstrafiken Kronoberg cooperates. Among other things, such content refers to text, illustrations, graphics, logos, button icons, videos, pictures, databases, software, source code and the like.

4.3.2 The Traveller may only use the intellectual property rights within the framework of the Services. The Traveller does not therefore have the right to change the Services in any way copy, adapt, lease, sell, sublicense or otherwise distribute or transfer the content of the Services.

4.4 Availability and blockage of a Service

4.4.1 The Services are normally available around the clock every day of the week. Although Länstrafiken Kronoberg strives to provide the Traveller with the Services without technical disruption, Länstrafiken Kronoberg cannot guarantee that the Services will always be fully available or function without error. The Services may from time to time be fully or partially unavailable to the Traveller. If Länstrafiken Kronoberg intends to perform a planned interruption of the Services for reason of updates, improvements, maintenance or similar measures, Länstrafiken Kronoberg will, where possible, inform the Traveller about the planned interruption or disruption that this results in.

4.4.2 Länstrafiken Kronoberg also reserves the right to fully or partially, without previous notice, block the Services for such a Traveller that Länstrafiken Kronoberg suspects or has confirmed carries out the following actions:

4.4.3 Länstrafiken Kronoberg also has the right to block the Services for Travellers on technical or other grounds if Länstrafiken Kronoberg deems that this should be done to protect the interests of Länstrafiken Kronoberg, third parties or other party.

4.5 Registration and use of Länstrafiken Kronoberg’s Travel app

4.5.1 Registration
The Travel app functions with Android and iOS-based devices. Registering a Device requires a functioning internet connection. Upon registration, you obtain access to, among other things, the Lost Card Guarantee and Customer Credit.

4.5.2 The Traveller’s responsibility
The Traveller is responsible for having a battery in the Device, a functioning internet connection and for ensuring that the Device is in such a condition that machine validation can take place for the entire journey. The Ticket is also valid for brief interruptions in the internet connection.

4.5.3 Lost Card Guarantee
Travellers who register in the Travel app obtain access to the Lost Card Guarantee. Tickets that are purchased when a Traveller is registered with their mobile number are automatically linked to the Traveller’s account. Tickets purchased before registration or purchased when a Traveller is not logged in are automatically linked to the account upon registration.

4.5.4 Purchasing a Ticket
It is possible to purchase a Ticket in the Travel app for a Journey within all zones in Kronoberg County. Via the Travel app travel planner, it is possible to purchase a Ticket for a multiple zone journey (two or more zones) and a Journey across county boundary/boundaries.

4.5.5 Activation of a Ticket
A Ticket can be activated immediately in connection with the purchase flow or with manual activation on a later occasion.

4.5.6 Method of payment
The Travel app has the following methods of payment:
Debit and credit cards
You can pay by debit and credit card. Your payment is sent via a payment exchange to the card issuer. The payment is deducted from your debit account/credit account in the same way as when you pay with a card in a store. Our payment exchange is PCI-licensed and complies with the confidentiality and security required for this licensing.

Swish
If you are connected to Swish, you can make payments that are withdrawn immediately from your personal account that is linked to Swish. The Swish app is automatically opened on your mobile device and thereafter you approve the payment via your Bank ID. There are age limits for using Swish that are determined by the banks. You can read more information about this service and how Swish processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) when you register Swish or at 
www.getswish.se. You can also contact your bank for more information.

Customer Credit (Kundkassa)
For the purchase of a Ticket, Customer Credit can be used as a method of payment, for partial or full payment. The Customer Credit is not refundable.

4.5.7 Receipt
A receipt is not sent automatically, but an email address needs to be registered and then the Traveller can choose which Tickets he wants a receipt for.

4.5.8 Validity of the Ticket
A ticket purchased with the Travel app is only valid in the Device from which the Ticket has been purchased or has been sent to. The ticket is valid within the validity period shown on the Ticket. You may travel within and between the zones to which stops for departure and arrival belong. Thus, you can continue to travel in the arrival zone to which the final stop belongs within the validity of the ticket. You may thus travel with a departure other than that stated in the Ticket if it takes place within the validity period. For Journeys between two stops that are located in the same or different zones, but that go via stops in another zone, a Ticket is required that is valid for Travel between all these zones.

4.5.9 Activated Ticket
An activated Ticket in the Travel app is a Valid ticket within the geographical area shown on the Ticket in the Travel app. It is possible for Pre-purchased Tickets to be activated up to one year after the time of purchase. The cost of a Ticket that is not activated is not refundable.

4.5.10 Unactivated Ticket
If the Traveller does not activate the Ticket immediately upon purchase, the Traveller must activate the Ticket before boarding because it must be valid to travel with.

4.5.11 Validation of an app ticket
A Ticket in the Travel app (app ticket) has a so-called Aztec Code. The Aztec Code must be validated (registered/scanned) in a ticket scanner onboard a bus and in a handheld computer on a train by a Traffic Service Official.

4.5.12 Move ticket in case of loss or change of Device

Travellers who lose or change their Device may transfer Tickets to another Device by logging in to the Travel app on the new Device. Travellers who are registered may move their account to another Device no more than once during a period of 30 days. When moving Tickets, all Tickets, including new ones, will be moved to the new Device.

Travellers who are not registered in the Travel app may, via Länstrafiken Kronoberg’s Customer Centre, move Tickets in the Travel app to another mobile phone with the same mobile phone. Tickets in the Travel app may also be moved to another mobile phone in those cases where a Traveller is able to show ID and a receipt or other certification that substantiates that the Traveller is the owner of both the old and new mobile phone number.

 

4.5.13 Costs of ticket purchase
Länstrafiken Kronoberg makes no further charges apart from the ticket cost itself.  Questions regarding any costs for the data traffic which use of the Service entails should be directed to your mobile operator.

5. Ticket control, visa and surcharge

5.1 Länstrafiken Kronoberg and the Public Transport Authority continuously carry out ticket inspections in the traffic service and has the right to at any time during a Journey check that the Traveller has a Valid ticket.

5.2 During the entire Journey, the Traveller is responsible for being able to show a Valid ticket, which can be checked automatically by a Traffic Service Official and any supplementary documents, such as ID.

5.3 In the case of a Journey with a discounted (for example, age discount) Ticket, Travellers must always be able to substantiate that the Traveller is entitled to a discount. Travellers who travel with a ticket for a Young Person must be able to show ID in the event of doubt about their age. In other cases, a ticket for an Adult must be redeemed. Local deviations may occur for other Public Transport Authority – see the respective Public Transport Authority’s website.

5.4 In the event of an inspection, the Traveller is obliged to temporarily hand over their device, Travel Card or paper ticket to a Traffic Service Official, if a Traffic Service Official deems it necessary to be able to perform the inspection.

5.5 In the event of an inspection, Travellers who are unable to show a Valid ticket or supplementary documents, may according to the Act on Supplementary Charges in Public Transport (1977:67), be charged a surcharge of at present SEK 1,200 in addition to the charge for a Ticket.

5.6 Misuse of a Ticket may, in addition to a surcharge, lead to the blocking of any of the Services or other service that Länstrafiken Kronoberg fully or partially offers. A period ticket applies to a Journey within given zones and areas. In the case of partial payment, in cash or with a travel card, for a Journey that is longer than the validity of the period ticket, a charge is paid from the last zone on the card. For Travel in the opposite direction, a charge is paid up to and including the first zone on the period ticket.

5.7 An additional charge may also be charged if a Traveller has brought a bicycle in a vehicle in violation of what is stated in these terms and conditions. A Traveller who has brought a bicycle onboard without permission may be ejected. Bicycles that no-one claims are taken care of through the agency of a Traffic Service Official.

5.8 A Traveller who refuses to redeem a Ticket or pay a surcharge may be ejected from the vehicle by a Traffic Service Official who performs an inspection.

5.9 For the purchase of a Ticket in supplementary traffic, local service and other service without electronic ticket equipment, see the respective Public Transport Authority’s website.

6. Buy-back and right of withdrawal

6.1 Statutory right of withdrawal, according to the Distance and Doorstep Sales Act (2005:59), is not applicable to agreements that refer to the transportation of persons, which is why purchase of a Ticket in Länstrafiken Kronoberg’s ticket system does not entail any general right of withdrawal.

6.2 A ticket with a commenced 30-day period ticket is bought back according to a descending refund scale where 10% of the card’s value remains after seven days from commenced use. For an Annual Ticket (365 days), another settlement model applies. Please contact Länstrafiken Kronoberg’s Customer Centre for help with the calculation. An unused period ticket can exceptionally be adjusted if the Traveller has been prevented from using their Ticket during the current period. Any changes are only made upon presentation of a sick note/medical certificate and the period is adjusted according to the certificate’s period of sick leave.

6.3 The Traveller may withdraw from purchase of a period ticket, if the Public Transport Authority’s range of traffic services is changed after the purchase in such a way that it deviates from what the Traveller has rightly been able to assume at the time of purchase and the deviation is of significant importance to the Traveller. If a Traveller withdraws from the purchase a period ticket, the Traveller is entitled to a refund of the part of the ticket price that refers to the time after the withdrawal and any fee paid for a Travel Card. See also the respective Public Transport Authority’s website.

7. Länstrafiken Kronoberg’s liability and limitation of liability

7.1 Länstrafiken Kronoberg’s liability for delays, cancelled journeys and the consequences thereof is limited to what is stated below and in special conditions “Ersättning vid försening”. see lanstrafikenkron.se or the respective Public Transport Authority’s travel terms and conditions (only available in Swedish).

7.2 Liability for personal injury and certain property damage that arises when travelling with Länstrafiken Kronoberg in a traffic service is regulated in the Railway Act, Traffic Injuries Act, Regulation (EC) No.181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February on passenger rights for bus transport and Regulation (EC) No. 1371/20017 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rights and obligations for rail travellers.

7.3 The Services in the Travel app and in My Account are provided to the Traveller in their existing condition and the Traveller is independently responsible for the use of the Services and the Device, software or other equipment required to enable the use of the Services.

7.4 Länstrafiken Kronoberg is not liable for damage that arises by the Traveller using the Services in violation of the Agreement or due to the Traveller not complying with the special terms and conditions set by the Software Store.

7.5 Länstrafiken Kronoberg gives no guarantees about the Services and their content or function. Länstrafiken Kronoberg is also not liable under any circumstances for technical problems that may arise with third parties, for example due to problems with Internet access, technical problems with payment service providers, technical problems with the Traveller’s device or the like. Länstrafiken Kronoberg disclaims all expressed, implied or statutory guarantees.

7.6 Länstrafiken Kronoberg is only liable for direct damages incurred by the Traveller if Länstrafiken Kronoberg has acted with gross negligence or intent or that such liability follows from mandatory legislation.

7.7 Notwithstanding what is stipulated in paragraph 9.6 above, Länstrafiken Kronoberg is never liable for compensating the Traveller if the damage caused to the Traveller has been beyond Länstrafiken Kronoberg’s control.

8. Changes of Terms and Conditions

8.1 Länstrafiken Kronoberg reserves the right to unilaterally and at any time make changes and additions to the Terms and Conditions, Agreements and/or the Services. Such changes as referred to in this paragraph 10.1 are approved by the Traveller upon logging in to any of the Services or on the next Journey. In the event that approval is not made, the Traveller’s right to use the relevant Service ceases. The current Terms and Conditions are published on lanstrafikenkron.se and in the Travel app.

8.2 Changes of terms and conditions that are caused by law, ordinance or government decision may be announced by Länstrafiken Kronoberg with immediate effect.

9. Term of agreement and termination

9.1 Agreements entered into between Länstrafiken Kronoberg and the Traveller are valid for the duration of a Journey or until further notice, for as long as the Traveller uses one of the Services.

9.2 The Traveller may at any time terminate the Agreement regarding the use of the Travel app or My Account with immediate effect. Termination takes place by following the instructions in the Service or via email according to paragraph 15. If the Traveller removes the Travel app from their Device, ticket(s) and other information in this will disappear and Länstrafiken Kronoberg is not responsible for the loss of such data.

9.3 Länstrafiken Kronoberg has the right to immediately and without written notification, terminate the Agreement if the Traveller uses the Service in violation of what is stated in paragraph 4. Länstrafiken Kronoberg also has the right to terminate the Agreement according to this paragraph 11.4 in the case where (i) the Traveller has not been active in any of the Services for a period of one year, provided that payment for the Services is not made for a longer period; or (ii) if the Traveller has commenced a registration of a user account which has not been completed within one month of the commencement of registration.

10. General travel terms and conditions

10.1 When you travel with Länstrafiken Kronoberg, you need to know and read the general travel terms and conditions. The general travel terms and conditions are available to read here: https://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

11. Personal Data and cookies

11.1 In connection with Länstrafiken Kronoberg providing Tickets and a ticket system, it is necessary for Länstrafiken Kronoberg to collect and process some of the Traveller’s personal data.

11.2 Region Kronoberg is data protection officer for the processing of the personal data that you as a Traveller submit to Länstrafiken Kronoberg for example in connection with registration of an account in Travel app and My Account within the framework of the Services or otherwise provides via the Services (for example, location services).

11.3 More information about how Länstrafiken Kronoberg (Region Kronoberg) processes your personal data is available in our Privacy Policy that you can also read and approve through our Travel app or at www.lanstrafikenkron.se.

12. Other

12.1 Should any provision of the Agreement be found to be invalid, this shall not mean that the Agreement in its entirety is invalid but shall, to the extent that the invalidity materially affects a party’s exchange of or performance under the Agreement, be reasonably adjusted in the Agreement.

12.2 A party’s failure to exercise any right under the Agreement or failure to point out a certain relationship attributable to the Agreement shall not mean a party has waived its right in such respect.

12.3 These Terms and Conditions supplement the Act (2015:953) on the Rights of Public Transport Passengers within Sweden where the length of the traffic service’s route is shorter than 150 km. In the case of Journeys by rail, Regulation (EC) No. 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the rights and obligations of rail passengers is also applied. However, Articles 7, 8.1, 10.1, 10.4 and 15-18 of the Rail Passengers Regulation are not applied to domestic rail services that have a length of route that is shorter than 150 km. In the case of Journeys by bus, the European Parliament’s and the Council’s Regulation (EC) No. 181/2011 of 16 February 2011 on passenger rights on bus transport are also applied. Articles 3, 4.1, 5, 6, 8 and 19-23 of the bus passenger regulation shall also be applied to such traffic services that are specified in Article 2.1 of the Regulation which has a length of route that is 150 km or longer.

13. Disputes and applicable law

Swedish law shall apply to this Agreement.

Disputes arising from this Agreement shall be settled in a general court. Disputes can also be tried by the National Board for Consumer Disputes (ARN), whose decision is a recommendation on how the dispute should be settled. Länstrafiken Kronoberg follows such a recommendation from ARN.

14. Contact information

Region Kronoberg

Company registration number 232100–0065

SE-351 88 VÄXJÖ,

Sweden

Contact information for Länstrafiken’s Customer Centre:

Telephone: +46 (0)771-76 70 76

Email: kundcenter@lanstrafikenkron.se
Website: www.lanstrafikenkron.se

Contact information for Data Protection Officer:
Region Kronoberg
Dataskyddsombud
SE-351 88 VÄXJÖ,

Sweden
Telephone: +46 (0)470-58 80 00
Email: 
dataskyddsombud@kronoberg.se