Integritetspolicy upprättad i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
  5.1 Appen
  5.2 Marknadsföring
  5.3 Mitt konto
  5.4 Företagsportalen
  5.5 Vid kundtjänst och service
  5.6 För att efterleva lagkrav
 6.  Barns Personuppgifter
 7. Sociala plattformar
 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 9. Dina rättigheter
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Cookies
 14. Tillsyn och efterlevnad
 15. Tredjepartsvillkor
 16.  Ändring av Integritetspolicyn
 17. Hur kommer du i kontakt med oss?

Integritetspolicyn publicerades 2018-05-23, senaste uppdaterad 2023-01-02.

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Region Kronoberg där Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning (”Länstrafiken”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Länstrafiken tillhandahåller sina tjänster till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av i samband med köp och beställning, (ii) vid utskick av nyhetsbrev, (iii) vid marknadsföring, (iv) i all övrig kontakt med Länstrafiken i samband med att du besöker vår webbplats www.lanstrafikenkron.se (”Webbplatsen”) eller använder vår app ”Länstrafiken Kronoberg” (”Appen”), (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post, telefon eller sociala plattformar samt (vi) vid registrering och användning av ”Mitt konto” eller ”Företagsportalen”.

Region Kronoberg, org. nr 232100-0065, 351 88 Växjö, där Länstrafiken är en förvaltning, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 4, 5 och 8 i denna Integritetspolicy.

Ändamål: För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster i Appen.

Kategorier av personuppgifter: Betalningsuppgifter. Telefonnummer. Telefonnummer till vän. IP-adress. E-postadress.
Laglig grund: Fullgörande av avtal. Allmänt intresse.
Lagringstid: Personuppgifter gallras vid avregistrering

Ändamål: För att kunna marknadsföra Länstrafikens tjänster och erbjuda dig rabatter, erbjudanden och utskick av nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter: Betalningsuppgifter. Telefonnummer. Personnummer. IP-adress. E-postadress.
Laglig grund: Allmänt intresse
Lagringstid: Så länge du inte aktivt har emotsatt dig marknadsföring eller återkallat ditt samtycke.

Ändamål: För att administrera ditt konto på Mitt konto samt för att tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster

Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, Adress, Mobilnummer, Mobilnummer till vän, Kortnummer (resekort), Lösenord, Order- och köphistorik, IP-adress och information om din användning av Webbplatsen. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringstid: Resehistorik lagras i 60 dagar övriga uppgifter lagras så länge du har ett konto på Mitt konto.

Ändamål: För att administrera ditt konto på Företagsportalen samt för att tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster.

Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, faktura- och leveransadress, Kortnummer, Lösenord, IP-adress och information om din användning av Webbplatsen.
Laglig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringstid: Resehistorik lagras i 60 dagar övriga uppgifter lagras så länge du har ett konto på Företagsportalen.

Ändamål: För att tillhandahålla kundtjänst och service.

Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, E-postadress, Telefonnummer, Personnummer, Kundnummer, Användarid, Biljettnummer, Ordernummer, Kontonummer, Uppgifter om eventuellt köp och/eller klagomål, Korrespondens, IP-adress.
Laglig grund: Fullgörande av avtal, allmänt intresse
Lagringstid: Beroende på vad ärendet gäller, 6 mån-36 månader efter att ditt ärende är avslutat.

Ändamål: För att efterleva lagkrav, såsom Lag (1997:614) om kommunal redovisning eller Arkivlagen (1990:782)

Kategorier av personuppgifter: För- och efternamn, Personnummer, Telefonnummer, Betalningshistorik, E-postadress, Korrespondens, Uppgifter om köp och eventuellt klagomål.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Länstrafiken Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. 

Huvudsakligen sker Behandlingen i syfte att:

 • Tillhandahålla och administrera tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av i samband med köp eller beställning av tjänst eller produkt;
 • Möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling) support och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post, telefon, sociala plattformar eller via formulär på vår Webbplats;
 • Lämna information och marknadsföring per post eller via sociala plattformar avseende våra tjänster;
 • Förhindra bedrägerier och riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

För dig som har ett konto på Mitt konto, Appen eller Företagsportalen, Behandlar Länstrafiken, utöver vad som angivits ovan, dina Personuppgifter även i syfte att:

 • Administrera ditt konto på Mitt konto och Företagsportalen;
 • Tillhandahålla ”tappa-bort-garantin” som ersätter dig för resekort som registrerats och sedan tappats bort;
 • Ge relevant information och erbjudanden genom utskick av nyhetsbrev; och
 • För att administrera ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

Vi Behandlar endast de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag du arbetar på eller på uppdrag av.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, t.ex. vid köp av en tjänst, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Du kan dock alltid använda Appen anonymt. Detta dock med begränsad funktionalitet.

5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 4 ovan.

 • 5.1 APPEN

De Personuppgifter vi Behandlar i Appen är:

 • Betalningsuppgifter;
 • Telefonnummer;
 • IP-adress;
 • E-postadress;
 • I förekommande fall telefonnummer på vän

Behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig, samt med stöd av allmänt intresse av att kunna administrera Appen och förbättra användarupplevelsen vid användning av Appen. Detta då Länstrafikens uppgift är att tillhandahålla kollektivtrafik till allmänheten på ett tillfredställande sätt.

 • 5.2 MARKNADSFÖRING

De Personuppgifter vi Behandlar för att marknadsföra våra tjänster till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av är:

 • För- och efternamn;
 • Adress;
 • Personnummer;
 • E-postadress; och
 • IP-adress.

I samband med registrering av konto på Mitt konto eller Företagsportalen kan du aktivt välja om du önskar erhålla utskick av nyhetsbrev. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att registrera din e-post på vår hemsida. Nyhetsbreven består av information samt erbjudanden som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig.

Denna Behandling baserar vi på att du givit oss ditt samtycke till att Behandla dina Personuppgifter för detta specifika ändamål.

Vi kan också komma att skicka direktmarknadsföring med information, erbjudanden och kampanjer via brev till dem som inte har ett registrerat konto på Mitt konto eller Företagsportalen. Denna Behandling av dina Personuppgifter görs med stöd i den lagliga grunden om allmänt intresse, detta då Länstrafiken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla kollektivtrafik och tillse att information om kollektivtrafiken och dess användning når ut till allmänheten.

Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte önskar motta marknadsföring eller genom att avanmäla dig genom att följa länken i utskicken eller via ditt användarkonto på Mitt konto och/eller Företagsportalen ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev eller liknande marknadsföring.

 • 5.3 MITT KONTO

 • De Personuppgifter vi Behandlar då du skapar konto och/eller vid genomförandet av ett köp eller beställning på Mitt konto är:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Adress: postnummer och ort
  • Betalningsuppgifter: kortnummer, giltighetstid, verifikationskod (Nets via appen)
  • Kortnummer (resekortet)
  • Lösenord
  • Order- och köphistorik
  • Mobilnummer
  • IP adress och information om din användning av Webbplatsen

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster samt för att administrera ditt konto på Mitt konto och därmed fullgöra avtalet med dig.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet ”Mitt konto” på Mitt konto.

 • 5.4 FÖRETAGSPORTALEN

De Personuppgifter vi Behandlar då du skapar konto på Företagsportalen är:

 • För- och efternamn; 
 • E-postadress;
 • Lösenord;
 • Faktura- och leveransadress;
 • Kortnummer; och
 • IP-adress och information om din användning av Webbplatsen.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster samt för att administrera ditt konto på Företagsportalen och därmed fullgöra avtalet med dig eller det företag du arbetar på eller på uppdrag av.

Du kan alltid själv kontrollera vilka uppgifter du har lämnat genom menyvalet ”Företagets konto” på Mina Sidor.

 • 5.5 VID KUNDTJÄNST OCH SERVICE

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

 • För- och efternamn;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Personnummer;
 • Kundnummer;
 • Användar-ID;
 • Biljettnummer;
 • Ordernummer;
 •  Kontonummer;
 • Uppgifter om eventuellt köp och/eller klagomål;
 • Korrespondens; och  
 • IP-adress.
   

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla en god service och god kundvård via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, omboka resor, möjliggöra återköp, återbetalningar och ersätta förlorat resekort och därmed fullfölja avtalet med dig. Om du inte har något avtal med oss baserar vi vår Behandling av dina Personuppgifter på den lagliga grunden om allmänt intresse av att tillhandahålla information och kundservice till de som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken.

 • 5.6 FÖR ATT EFTERLEVA LAGKRAV

Vissa av de Personuppgifter som Länstrafiken samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av Lag (1997:614) om kommunal redovisning, Arkivlagen (1990:782) och Arkivförordningen (1991:446). Personuppgifter som Behandlas för att Länstrafiken ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 • För- och efternamn;
 • Personnummer;
 • Telefonnummer;
 • Betalningshistorik;
 • E-postadress;
 • Korrespondens; och
 • Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken tjänst du har köpt och eventuella klagomål på tjänsten.

6. Barns Personuppgifter

Länstrafiken samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från barn under 16 år om inte denna Behandling föregåtts av vårdnadshavarens godkännande. Om vi upptäcker att ett barn under 16 år har givit oss Personuppgifter utan vårdnadshavarens godkännande, raderar vi omedelbart dessa. Om du blir medveten om att ett barn har tillhandahållit sina Personuppgifter till oss utan samtycke från vårdnadshavare, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

7. Sociala plattformar

Länstrafiken använder sig av Facebook, Instagram och Twitter som kanaler för att komma i kontakt med våra kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Länstrafiken personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Länstrafiken tillåter inte att kränkande innehåll publiceras på våra sociala plattformar. Vi omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Länstrafiken kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänster till dig, din arbetsgivare eller det företag du arbetar på uppdrag av, fakturera för tjänsterna, omboka och återbetala resor, hantera klagomål eller utövande av ångerrätt och reklamation m.m.

Om du har registrerat dig på Mina Sidor och Företagsportalen Behandlar Länstrafiken Personuppgifterna fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller annars, begär att vi ska radera vissa Personuppgifter. Begäran om att du önskar helt avregistreras från Mina Sidor kan göras skriftligen till oss eller genom besök på vårt Kundcenter.

Om du har laddat ner vår App, Behandlar Länstrafiken Personuppgifterna fram till dess att du raderar Appen.

Personuppgifter som lämnas till oss när vi tillhandahåller service, support och kundtjänst Behandlas under varierande tid, beroende på vad ärendet gäller. Personuppgifterna lagras under mellan 6-36 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Om du har lämnat ditt samtycke till att erhålla nyhetsbrev i samband med registrering av konto på Mina Sidor eller Företagsportalen, Behandlar Länstrafiken dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du antingen återkallar ditt samtycke eller avregistrerar ditt konto på Mina Sidor eller Företagsportalen. Samtycket återkallar du genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot Behandlingen eller (ii) följa länken i utskicken eller via ditt användarkonto på Mina Sidor och/eller Företagsportalen kan du ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev.

Personuppgifter för övriga marknadsföringsändamål sparas så länge som du inte aktivt har emotsatt dig Behandlingen. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål är du välkommen att kontakta oss och skriftligt invända mot detta.

För att möjliggöra för Länstrafiken att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Länstrafiken såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Länstrafiken, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. redovisning, bokföring och arkivering. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Länstrafiken tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Länstrafiken endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Länstrafiken kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.  

10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du efterfrågat att erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring baserar vi Behandlingen av dina kontaktuppgifter på ditt samtycke. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke till sådan Behandling följer du länken i utskicket eller via ditt användarkonto på Mitt konto och/eller Företagsportalen, kan du ange att du inte längre önskar motta nyhetsbrev.

11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, t.ex. till Länstrafikens samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster och andra som tillhandahåller tjänster till Länstrafiken. Länstrafiken vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Länstrafiken ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Länstrafiken kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Länstrafikens leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Länstrafiken vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Länstrafiken kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Länstrafiken beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Länstrafiken en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Länstrafiken vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Länstrafiken tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Länstrafikens tillämpliga policys och rutiner.

13. Cookies

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie-policy.

14. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du i slutet av denna Integritetspolicy. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta hos datainspektionen. 

Länstrafiken utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

15. Tredjepartsvillkor

Länstrafikens tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Länstrafiken är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst samt tjänst för leverans av biljett som du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

16. Ändring av Integritetspolicyn

Länstrafiken förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Länstrafiken vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

17. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy med mera är du välkommen att kontakta oss.

Region Kronoberg,
Länstrafiken,
Org. nr: 232100-0065

Besöksadress:
Nygatan 20,
352 31 Växjö

Dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se
Tel nr: 0470-58 80 00

Postadress:
Region Kronoberg,
Dataskyddsombud, 351 88 Växjö