Villkor

Här har vi samlat alla villkorstexter för resor och biljettköp.

Resevillkor buss och tåg

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter regleras i Lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) och berör huvudsakligen tre områden:

 • resenärens rätt till information,
 • resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar
 • resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.

Konsumentverket är utsett tillsyningsorgan som tillser att lagarna och förordningarna följs.

Resor med tåg och buss regleras av:
Europaparlamentets och rådets förordning nr 2021/782 (Tåg)
Europaparlamentets och rådets förordning nr 181/2011 och 2006/2004 (Buss)

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med SJ Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs periodbiljetter, dock med inskränkning om medföljande barn under 7 år till maximalt två per resenär.

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige 

Resevillkoren för kollektivtrafiken i södra Sverige gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

Dessa resevillkor gäller från 2024-01-01 till och med 2024-12-31

Resevillkorens tillämpning
1.1 
Dessa resevillkor, tillsammans med gällande priser och biljetter, gäller, om inte annat framgår av 1.3-1.4 nedan, för Resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköping Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller för resor med Öresundståg till Västtrafiks område. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med Resor mellan och inom Sydlänen.

1.2 
Dessa resevillkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Delar av tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre

1.3 
a) Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor för Resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns hänvisning i dessa resevillkor. b)Resor med Resplus-biljett omfattas av särskilda resevillkor och köpvillkor, se oresundstag.se

1.4
Resevillkoren gäller inte för a) Resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av Resan som sker i danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt b) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller, samt c) Resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län, samt d) Resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län, samt e) Resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst

Definitioner
2.1 
Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och en eller flera transportörer har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

2.2 
Med ”Resenär” avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att Resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.

2.3 
Med ”Vuxen” avses resenärer från den dag de fyller 20 år.

2.4 
Med ”Barn/ungdom” avses resenärer till den dag de fyller 20 år (vid resor över Öresund till den dag de fyller 16 år). Se vidare 3.13 och 3.14.

2.5 
Med ”Biljett” avses pappersbiljett eller digital biljett där giltighet för tid och område framgår vid okulär eller maskinell visering.

2.6 
Med ”Giltig biljett” avses köpt och aktiverad biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort.

2.7 
Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Öresundståg inom Västtrafik, Västra Götalands län.

2.8 
Med ”Trafikhuvudmännen” avses Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudmän” inkluderar även de parter som utför det aktuella trafikuppdraget, eller företag som arbetar med uppdrag åt oss.

2.9 
Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

Linjesträckning, tidtabeller, priser och biljetter
3.1
Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell, priser och biljetter och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan också förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Aktuella linjesträckningar, tidtabeller, priser och biljetter finns angivna på respektive Trafikhuvudmans app och hemsida.

3.2 
Priser bestäms i huvudsak av geografi, tidsgiltighet, försäljningskanal och eventuella rabatter.

3.3 
En Giltig biljett är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och dess Resenär, där dessa resevillkor ingår.

3.4 
Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett.

3.5 
Giltigheten för Biljetten varierar beroende på tid och antal zoner var inom Resenären reser obegränsat.

3.6 
Vid byte ska påstigning på sista förbindelsen ske inom biljettens giltighetstid. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.7 
För att en biljett ska vara giltig ska den vara aktiverad före ombordstigning eller i det fall resan görs med buss, i samband med ombordstigning. Resenären ansvarar för att biljetten kan valideras maskinellt under hela Resan. Resenären ansvarar för att under hela Resan ha fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefon är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

3.8 
Vid tillköp av resa som är längre än giltighet för periodbiljett erläggs avgift för återstående zoner. Lokala avvikelser förekommer i Hallands län – se Hallandstrafikens hemsida.

3.9 
Biljett kan köpas i Trafikhuvudmännens försäljningskanaler eller hos samarbetspartners. För mer information om betalsätt och villkor i respektive län – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.10 
För köp av biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift
3.11
Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

3.12 
Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig Biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar enligt 3.14.

3.13 
Barn under 7 år reser utan kostnad tillsammans med betalande resenär. Lokala avvikelser kan förekomma se respektive trafikhuvudmans hemsida.

3.14 
Vid Resa med rabatterad biljett (ej Barn) ska Resenär alltid kunna styrka med korrekt dokumentation att Resenären är berättigad till rabatt, i annat fall ska biljett för Vuxen lösas innan resan påbörjas.

3.15 
Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

3.16 
Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett, eller kompletterande handlingar enligt 3.14, kan enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67), påföras en tilläggsavgift utöver avgift för biljett. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.17 
Missbruk av biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av biljett helt eller delvis. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.18 
Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas och cykel, som ingen gör anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

3.19 
Resenär som nekar att lösa biljett eller acceptera tilläggsavgift kan komma att avvisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

Återköp och frånträdande av avtal om köp
3.20 
Generellt lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Trafikhuvudmännens olika biljetter inte medför någon generell ångerrätt. Särskilda regler gäller för 30-dagarsbiljetter, se 3.23.

3.21 
För mer information kring återköp – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.22 
Periodbiljett kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Periodbiljett med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län, Hallands län samt i Jönköpings län – se Kalmar länstrafiks, Hallandstrafikens och Jönköpings Länstrafiks hemsida.

3.23 
Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Ersättning vid försening
4.1
Vid försening eller inställd avgång har Resenär rätt till prisavdrag eller ersättning för annan transport – se vidare information om Förseningsersättning på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.2
Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Biljett.

4.3
Om Biljett sålts av annan än Trafikhuvudman (exempelvis SJ, Snälltåget, MRT), ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som är verksam på den avreseort där Resan började.

4.4
Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som sjukdom, vistelse på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av om resenären, har reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom 2 månader efter det att Resan avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Allmänna föreskrifter för resan
5.1 
Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617) och från tid till annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa riskerar att bli avvisad från fordonet och därmed förlora rätten till Resa och återbetalning av avgift för Biljett.

5.2 
Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 5.15 nedan, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan nekas påstigning.

5.3 
På- och avstigning får normalt endast ske vid station eller hållplats. Om på- och avstigning måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas. När ett fordon är i rörelse får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.

5.4 
Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig avsikt att följa med. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen.

5.5 
I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens områden är det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande, eller på annat sätt hindra trafiken.

5.6 
Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på Trafikhuvudmännens fordon.

5.7 
Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten på Trafikhuvudmännens fordon och inte heller i lokaler, väderskydd, perronger eller andra utrymmen, belägna inomhus, utomhus eller under jord, som är avsedda att användas av den som reser med Trafikhuvudmännen.

5.8 
Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer i Blekinge län - se Blekingetrafikens hemsida.

5.9 
Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.d. får inte användas under Resa på sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.

5.10 
Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.d. är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.

5.11 
Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas vid Resa med Trafikhuvudmännens fordon.

5.12 
Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.

5.13 
Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd. Se vidare transportstyrelsen.se.

Bagage
5.14 
Bagage av skäligt omfång som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande själv, får medföras utan kostnad i mån av plats. Bagage ska förvaras under stol, i knät, på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan Resenär. Bagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre bagage, eller bagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla. Se även Cykel 5.17.

5.15 
Som bagage får inte medföras:

a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen, b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet, c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller som kan förorsaka skada, d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om Sällskapsdjur m.m. e) skrymmande exempelvis möbler, mattor och växter. 

5.16 
Trafiktjänsteman ansvarar för säkerheten ombord på fordonet och kan av säkerhetsskäl neka ombordstigning om handbagaget inte uppfyller kraven under punkt 5.14 och 5.15.

Cykel – Tåg och Buss
5.17 
Små barncyklar utan cykelkedja, hopfällbar cykel, hopfällbar elsparkcykel/elscooter/kickbike med eller utan sadel samt mikrobike räknas som Handbagage och får tas med utan kostnad förutsatt att de är maximalt hopfällda under Resan.

- Tåg

5.18 
Endast CE-märkta elfordon får tas med ombord. Elfordon får på grund av brandrisk inte laddas ombord (avser till exempel elcykel eller ståhjulingar).

5.19 
I mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel) eller ståhjuling (exempelvis elsparkcykel, Segway, elscooter och kickbike) per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg, utan kostnad. 

5.20 
I mån av plats får 1 tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg utan kostnad. 

5.21 
Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

- Buss
5.21 
I mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel) tas med på regionbuss utan kostnad. Lokal avvikelse förekommer i Blekinge län och Västtrafik– se respektive trafikhuvudmans hemsida.

5.22
Ståhjuling, exempelvis elsparkcykel, Segway, elscooter och kickbike (som ej är ihopfälld innan ombordstigning) får inte tas med på stadsbuss, regionbuss eller när trafik körs av taxi.

Barnvagn
5.23 
I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett utrymme. Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska denna användas.

5.24 
Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

5.25 
För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar ett cykeltillägg eller enkelbiljett barn/ungdom. Lokal avvikelse i Skåne - se Skånetrafikens hemsida.

Sällskapsdjur mm
5.26 
Två hundar eller andra Sällskapsdjur per Resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med vid Resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Sällskapsdjur ska under Resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. När Resa körs med taxi gäller särskilda regler – kontakta respektive Trafikhuvudman för information.

5.27 
Resenär med Sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning, om Sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan Resenär eller Trafiktjänsteman.

5.28 
Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet.

5.29 
Vid Resa över Öresund får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur eller väska medföras utan kostnad. Väskan får inte vara större än 100x60x30 cm. För större hundar och andra sällskapsdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Resenär får medföra högst 1 hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.

Resenärens ansvar
5.30 
Resenär ska själv ha uppsikt över sina väskor, cykel, barnvagn, rullstol, sällskapsdjur eller annat medfört handbagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av Handbagage, liksom för skador som Handbagaget förorsakar fordonet, Trafiktjänsteman, annan Resenär eller annan Resenärs egendom.

5.31
För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan Resenär eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört handbagage enligt ovan, ska den Resenär som medfört handbagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen skadeslös för sådan kostnad.

Hittegods
5.32
Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan som Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

Särskild service till personer med funktionsnedsättning
6.1
Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman i samband med betalning av Resa på tåg eller buss. Resenär med funktionsvariation har rätt att, utan tillägg, köpa biljett ombord på tåg.

6.2
Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman under Resa ombord på tåg eller buss samt vid på- och avstigning. Assistansen omfattar även hjälp med max 2 handbagage som tillsammans väger max 20 kilo.

6.3
Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten mellan 2-24 timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman för mer information. Lokal avvikelse förekommer i Skåne län – se Skånetrafikens hemsida.

6.4
Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans, samt även upplysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokad vid byte respektive ankomst.

6.5
Resenär, som har beställt ledsagning, ska komma till anvisad plats vid den tidpunkt som avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska Resenären komma till den anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord avgångstid.

6.6
I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg. Lokal avvikelse förekommer i Kalmar län – se Kalmar länstrafiks hemsida.

6.7
Under Resa ska rullstolen placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. Under Resa får Resenär färdas sittande i rullstol.

6.8
När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns, ska denna användas av Resenären under hela Resan. Trafiktjänsteman ska tillse att rullstol spänns fast då utrustning för detta finns.

6.9
Närmare information för personer med funktionsvariation eller nedsatt rörlighet avseende möjlighet att Resa, gällande trafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur fordon kan fås via respektive Trafikhuvudman.

 

Övriga ansvarsfrågor

Person- och sakskada
7.1
Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Allmän ansvarsbegränsning
7.2
Utöver ansvaret för försening och vissa person- och sakskador enligt dessa allmänna resevillkor, är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårdslöshet från Trafikhuvudmännens sida.

Personuppgifter
8.1
För information kring hur Trafikhuvudmännen hanterar personuppgifter – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Övrigt

Dessa resevillkor gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg inom Västtrafiks område.

Har du frågor om resevillkoren är du välkommen att kontakta oss:

Blekingetrafiken
blekingetrafiken.se
0455-569 00

Hallandstrafiken
hallandstrafiken.se
0771-33 10 30

Jönköpings Länstrafik
jlt.se
0771-44 43 33

Kalmar Länstrafik
kalmarlanstrafik.se
010-21 21 000

Länstrafiken Kronoberg
lanstrafikenkron.se
0771-76 70 76

Skånetrafiken
skanetrafiken.se
0771-77 77 77

Västtrafik
vasttrafik.se
0771-41 43 00

Delar av resevillkoren ingår även i Länstrafiken Kronobergs allmänna villkor.

Allmänna villkor för Länstrafiken Kronoberg

Allmänna villkoren version 2023:2 uppdaterades 20231001.
Region Kronoberg, org. nr 232100–0065, 351 88 Växjö, under vilket Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning, är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

 1. Innehållsförteckning
 2. Villkorens tillämplighet
 3. Definitioner
 4. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet
 5. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto
 6. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift
 7. Återköp och ångerrätt
 8. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar
 9. Ändringar av Villkor
 10. Avtalstid och uppsägning
 11. Allmänna resevillkor
 12. Personuppgifter och cookies
 13. Övrigt
 14. Tvist och tillämplig lag
 15. Kontaktuppgifter

1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor, tillsammans med gällande priser, gäller, om inte annat framgår av 1.6 - 1.7 nedan, för Resor med Länstrafiken
Kronoberg, inom Kronobergs län, och för resor inom Sydlänen, köpta i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem. Villkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenärer.

1.2 Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda villkor, till exempel ”Allmänna villkor för förseningsersättning”, se lanstrafikenkron.se.

1.3 Villkor gällande registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto framgår av punkt 4. Villkor för specifik Reseapp framgår av punkt 4.6. Villkor för specifikt Mitt Konto framgår av punkt 4.7.

1.4 Villkor för Resa med biljett kopplat till ett Resekort framgår av punkt 5.

1.5 För villkor gällande Resor inom Kronobergs län och inom Sydlänen som inte köpts i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem, hänvisas till respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor som finns på respektive Trafikhuvudmans hemsida. Vid relevanta avvikelser hänvisas i dessa Villkor till de särskilda resevillkoren.

1.6 Villkoren gäller inte för

 • den del av Resan som avser båt mellan Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller.
 • den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör där rederiets resevillkor gäller.
 • den del av Resan som sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller.
 • resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län.
 • resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst.

2. Definitioner

2.1 Med ”Avtal” avses det avtal som ingås mellan Länstrafiken Kronoberg och en Resenär vid köp av Biljett i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Med resenärskategori ”Barn”, avses barn fram till den dagen de fyller sju (7) år.

En betalande Resenär (ej Resenär med skolbiljett) får ta med sig barn under sju (7) år utan kostnad. Övriga Barn betalar avgift för Ungdom. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för Resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.3 Med ”Biljett”, avses både aktiverade och oaktiverade Biljetter i Reseapp, kopplat till Resekort eller på Pappersbiljett.

2.4 Med ”Biljettbärare”, avses Biljett på Resekort, Biljett i Reseappen (appbiljett) eller Pappersbiljett (Biljett utskriven på ett papperskvitto).

2.5 Med ”Cykeltillägg”, avses Biljett att ta med cykel ombord på fordon.

2.6 Med ”Enheter” avses en t.ex. dator, mobiltelefon och surfplatta.

Med ”Giltig biljett”, avses köpt och aktiverad Biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort. En Giltig biljett är en bekräftelse på ett Avtal mellan Länstrafiken Kronoberg och dess Resenär, där dessa Villkor gäller.

2.7 Med ”Reseapp”, avses Länstrafiken Kronobergs app för köp av Biljetter, med Region Kronoberg som utgivare.

2.8 Med ”Kundkassa”, avses en digital plånbok som en Resenär får i samband med att hen registrerar sig i Reseappen eller på Mitt Konto. Kundkassan kan användas till bl.a. insättning av pengar för köp av Biljett, utbetalning av förseningsersättning och kampanjerbjudanden. För mer information se lanstrafikenkron.se.

2.9 Med ”Mitt Konto”, avses Länstrafiken Kronobergs webbportal, där registrerad Resenär kan administrera och köpa Biljetter mm.

2.9.1 Med ”Närtrafik” avses möjligheten för boende på landsbygden med mer än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik att resa med Närtrafik.

2.10 Med ”Programvarubutiker” avses handelsplatser för applikationer såsom exempelvis App Store eller Google Play.

2.11 Med ”Resa”, avses en transport som en Resenär och Länstrafiken Kronoberg har ingått Avtal om.

2.12 Med ”Resekort”, avses ett plastkort ihopkopplat med en eller flera Biljetter.

2.13 Med ”Resenär”, avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att resa, med Länstrafiken Kronoberg.

2.14 Med ”Skolbiljett”, avses en personlig biljett. Vid resa med Skolbiljett ska Resenär därför kunna styrka att hen är den person som Biljetten utfärdats till genom att uppvisa legitimation. Legitimation krävs inte för minderåriga Resenärer under 18 år.

2.15 Med resenärskategori ”Student”, avses Resenär som innehar digital studentlegitimation i form av Mecenatkort eller Studentkortet (STUK) med giltighet studentresesymbolen i respektive app, samt krävs giltig legitimation (i annat fall ska Biljett för resenärskategori Vuxen lösas). Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt på 30-dagarsbiljett. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.16 Med ”Sydlänen”, avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Jönköpings län, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Västtrafik, Västra Götaland.

2.17 Med ”Tappa-bort-garanti”, avses att en Biljett kopplad till en förlorad Biljettbärare flyttas till ny Biljettbärare med samma kvarstående giltighet.

2.18 Med ”Tillsammansrabatt”, avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande personer på samma Biljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av Biljett för flera personer. Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt vid Resa inom Jönköping och till Sydlänen. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.19 Med ”Tjänsterna” avses hantering av Biljetter och där tillhörande funktioner och tjänster i Reseappen och på Mitt Konto.

2.20 Med ”Trafikhuvudmännen”, avses Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.21 Med ”Trafiktjänsteman”, avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

2.22 Med resenärskategori ”Ungdom”, avses ungdom från sju (7) år till den dagen de fyller 20 år. I Kronobergs län får Ungdomar rabatt på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 72-timmarsbiljett samt 30-dagarsbiljett.

2.23 Med ”Validering”, avses registrering/avläsning av Biljetten i en biljettläsare ombord på buss eller av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

2.24 Med ”Villkor” avses dessa allmänna villkor för Länstrafiken Kronobergs biljettsystem.

2.25 Med resenärskategori ”Vuxen”, avses vuxen från den dagen de fyller 20 år.

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

3.1 Generellt

Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg fastställer från tid till annan trafikutbud,priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa ensidigt. Samtliga priser anges inklusive moms.

3.2 Trafikutbud

Tillfälliga förändringar i trafikutbud och/eller tidtabell kan förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande trafikutbud samt tidtabeller finns angivna på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

3.3 Biljettsortiment och giltighet

3.3.1 Generellt
Biljett för Resa inom Kronobergs län och mellan Sydlänen gäller för obegränsade Resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden. Påstigning samt byten ska ske inom Biljettens geografiska område samt inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.3.2 Giltighetstid - Enkelbiljett
Enkelbiljett inom en (1) zon gäller i 120 minuter från aktivering. För varje tillkommande zon utökas giltigheten med 10 minuter upp till maximalt 280 minuter för en biljett giltig i hela Kronobergs län.

3.3.3 Giltighetstid – 24-timmarsbiljett
En 24-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 24 timmar från aktivering.

3.3.4 Giltighetstid – 72-timmarsbiljett
En 72-timmarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 72 timmar från aktivering.

3.3.5 Giltighetstid – 30-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 30 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.6 Giltighetstid – 365-dagarsbiljett
365-dagarsbiljett inom Kronobergs län gäller i 365 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.7 Giltighetstid - Skolbiljett
Skolbiljetten är en Personlig biljett med giltighet alla vardagar under ett läsår, även under höst-, sport – och påsklov samt enstaka lovdagar som infaller under måndag till fredag. Skolbiljetten gäller inte i nattrafik eller under lördagar och söndagar. Ej heller under jullov, sommarlov eller helgdagar som infaller måndag-fredag.

3.3.8 Giltighetstid - Fritidsbiljett
Fritidsbiljetten är en 30-dagars periodbiljett som gäller för ungdomar t.o.m. 19 år och har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag 00.00 -24.00 inom Kronobergs län. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag. Helgdagar samt under sammanhängande lov är giltigheten som för lördag/söndag.

3.3.9 Giltighetstid - Period Flex 10/30
Periodbiljett Flex 10/30 ger möjlighet till att använda tio stycken 24-timmarsbiljetter för vald sträcka under en 30-dagarsperiod till ett lägre pris. Biljetten säljs endast i länstrafikens reseapp. Biljetten är prissatt som motsvarande periodbiljett 30 dagar fast med 25 % rabatt. Biljett(er) som inte använts efter den 30:e dagen från det att hela periodbiljetten aktiverats förfaller och förlorar därmed sitt värde.

3.4 Närtrafik

Länstrafiken Kronobergs periodbiljetter gäller som betalsätt för Resa i Närtrafiken om kvitto på aktuell period kan uppvisas. Dock gäller inte biljetter som köpts i Länstrafiken Kronobergs Reseapp.

För mer information: www.lanstrafikenkron.se/nartrafik/

4. Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp och Mitt Konto

4.1 Allmänt

4.1.1 Om du skapar du ett konto genom att registrera dig i Reseappen eller på Mitt Konto godkänner du i sin helhet samtliga de villkor som framgår i denna punkt 4. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Reseappen eller Mitt Konto.

4.1.2 Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida lanstrafikenkron.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika Programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsterna tillhandahålls dig.

4.1.3 Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för Resenär i sitt standardutförande.

4.1.1 Avtal om ingående av Tjänsterna avseende registrering eller köp får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas (i) genom att målsman kopplar Reseappen och/eller Mitt Konto till ett betalkort, Swish eller fakturatjänst och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs av den minderårige alternativt (ii) genom att målsman via sin app skickar en biljett till den minderårige. Minderårig under 18 år har dock för undvikande av oklarhet rätt att ladda ner Reseappen för användning som reseplanerare .

4.1.2 Resenären ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av Tjänsterna.

4.1.3 I samband med att Resenären godkänner dessa Villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst erhåller Resenären en licens enligt punkt 4.2 att nyttja Tjänsterna.

4.2 Licens

4.2.1 Länstrafiken Kronoberg ger Resenären genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Reseappen under Avtalets giltighetstid på Enhet som Resenären äger eller kontrollerar.

4.2.2 Om Resenären inte följer villkoren i Avtalet kan licensen under punkt 4.2.1 ovan komma att återkallas av Länstrafiken Kronoberg.

4.2.3 Din rätt att använda Reseappen förutsätter att du personligen har ett Avtal med Länstrafiken Kronoberg. Om Avtalet mellan dig och Länstrafiken Kronoberg upphör, upphör din rätt att använda Reseappen.

4.3 Immateriella rättigheter

4.3.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsterna tillhör Länstrafiken Kronoberg eller tredje part med vilka Länstrafiken Kronoberg samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

4.3.2 Resenären får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra Tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsterna.

4.4 Tillgänglighet och spärr av Tjänst

4.4.1 Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Länstrafiken Kronoberg strävar efter att tillhandahålla Resenären Tjänsterna utan teknisk störning, kan Länstrafiken Kronoberg inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Resenären. Om Länstrafiken Kronoberg avser att utföra planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Länstrafiken Kronoberg om möjligt att informera Resenären om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

4.4.2 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsterna för sådan Resenär som Länstrafiken Kronoberg misstänker eller har bekräftat utför åtgärder enligt nedan:

 • obehörigen nyttjar annan Resenärs inloggningsuppgifter;
 • obehörigen låter annan nyttja Resenärs inloggningsuppgifter;
 • använder Tjänsterna i strid mot Avtalet eller använder, eller har för avsikt att använda Tjänsterna i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller
 • använder Tjänsterna på sådant sätt att Länstrafiken Kronoberg eller tredje person kan orsakas skada.

4.4.3 Länstrafiken Kronoberg har också rätt att spärra Tjänsterna för Resenär utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Länstrafiken Kronoberg bedömer att det bör ske för att skydda Länstrafiken Kronobergs, tredje person eller andra parters intressen.

4.5 Registrering och användning av Länstrafiken Kronobergs Reseapp

4.5.1 Registrering
Reseappen fungerar med Android- och iOS-baserade enheter. För att registrera sig krävs en Enhet med fungerande internetuppkoppling. Vid registrering får du tillgång till bl.a. Tappa-bort-garantin och Kundkassan.

4.5.2 Resenärens ansvar
Resenären ansvarar för att under hela resan ha batteri i Enheten, fungerande internetuppkoppling samt för att Enheten är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

4.5.3 Tappa bort-garanti
Resenär som registrerar sig i Reseappen får tillgång till Tappa bort-garantin. Biljetter som köps när Resenär är registrerad med sitt mobilnummer blir automatiskt kopplade till Resenärens konto. Biljetter som köpts före registrering eller som köps när Resenär inte är inloggad kopplas automatiskt till kontot vid registrering.

4.5.4 Köp Biljett
I Reseappen går det köpa Biljett för Resa inom samtliga zoner i Kronoberg län. Via Reseappens reseplanerare går det att köpa Biljett för en flerzonsresa (två eller fler zoner) samt Resa över länsgräns/-er.

4.5.5 Aktivering av Biljett
Biljett kan aktiveras direkt i samband med köpflödet eller med manuell aktivering vid ett senare tillfälle.

4.5.6 Betalsätt
Reseappen har följande betalsätt:
Bank- och kreditkort
Du kan betala med bank- och kreditkort. Din betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt personkonto som är kopplat till Swish. Swish-appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och därefter godkänner du betalningen via ditt Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.getswish.nu. Du kan också kontakta din bank för mer information.

Kundkassa
Vid köp av Biljett kan Kundkassan användas som betalsätt, för betalning helt eller delvis. Kundkassan är inte återbetalningsbar.

4.5.7 Kvitto
Ett kvitto skickas inte per automatik, utan en E-postadress behöver registreras och sen kan Resenären själv välja vilka Biljetter hen önskar kvitto för.

4.5.8 Biljettens giltighet
Biljett köpt med Reseapp är endast giltig i den Enhet från vilken Biljetten har köpts eller blivit skickad till. Biljetten gäller inom den giltighetstid som visas på Biljetten. Du får resa inom och mellan de zoner som hållplatserna för avgång och ankomst tillhör. Därmed kan du fortsätta att resa i den ankomstzon som sluthållplatsen tillhör inom Biljettens giltighetstid. Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår av Biljetten om det sker inom giltighetstiden. För Resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs Biljett som är giltig för Resa mellan samtliga dessa zoner.

4.5.9 Aktiverad Biljett
En aktiverad Biljett i Reseappen är en Giltig biljett inom det geografiska område som visas på Biljetten i Reseappen. Förköpta Biljetter går att aktivera i upp till ett år efter köptillfället. Kostnad för Biljett som inte aktiveras återbetalas inte.

4.5.10 Oaktiverad Biljett
Om Resenären inte aktiverar Biljetten direkt vid köp måste Resenären aktivera Biljetten innan ombordstigning för att den ska vara giltig att resa med.

4.5.11 Validering av appbiljett
En biljett i Reseappen (appbiljett) innehar en s.k. Aztec kod. Azteckoden ska valideras (registreras/avläsas) i en biljettläsare ombord på buss och av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

4.5.12 Flytta biljett vid förlust eller byte av Enhet
Resenär som förlorar eller byter sin Enhet kan föra över Biljetter till annan Enhet genom att logga in i Reseappen på den nya Enheten. Resenär som är registrerad kan flytta sitt konto till annan Enhet högst en gång under en period på 30 dagar. Vid flytt av Biljetter kommer samtliga Biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya Enheten.

Resenär som inte är registrerad i Reseappen kan, via Länstrafiken Kronobergs Kundcenter, flytta Biljetter i Reseappen till annan mobiltelefon med samma mobiltelefonnummer. Biljetter i Reseappen kan även flyttas till annat mobiltelefonnummer i de fall Resenär kan uppvisa legitimation samt kvitto eller annat intyg som styrker att Resenären är ägare till både gammalt och nytt mobiltelefonnummer.

4.5.13 Kostnader för biljettköp
Länstrafiken Kronoberg debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av Tjänsten innebär hänvisas till din mobiloperatör.

5. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

5.1 Länstrafiken Kronoberg och Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

5.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation.

5.3 Vid Resa med rabatterad (t.ex. åldersrabatt) Biljett ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är berättigad till rabatt. Resenär som reser med Biljett för Ungdom ska kunna visa legitimation vid tveksamhet om ålder. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas. Lokala avvikelser kan förekomma för övriga Trafikhuvudmän– se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

5.4 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin Enhet, Resekort eller pappersbiljett till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

5.5 Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett eller kompletterande handlingar, kan enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift om f.n. 1 200 kronor utöver avgift för Biljett.

5.6 Missbruk av Biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av någon av Tjänsterna eller annan tjänst som Länstrafiken Kronoberg erbjuder helt eller delvis. Periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på periodbiljetten.

5.7 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas. Cykel som ingen gör anspråk på omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

5.8 Resenär som nekar till att lösa Biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

5.9 För köp av Biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning, se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

6. Återköp och ångerrätt

6.1 Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Biljett i Länstrafiken Kronobergs biljettsystem inte medför någon generell ångerrätt.

6.2 Biljett med påbörjad 30-dagars periodbiljett återköps enligt en fallande återbetalningsskala där 10 % av kortets värde återstår efter sju dagar från påbörjad användning. För Årsbiljett (365 dagar) gäller annan avräkningsmodell. Var vänlig kontakta Länstrafiken Kronobergs Kundcenter för hjälp med beräkning. En outnyttjad periodbiljett kan undantagsvis justeras om Resenären varit förhindrad att använda sin Biljett under den aktuella perioden. Eventuella ändringar sker endast mot uppvisande av sjukintyg/läkarintyg och perioden justeras då enligt intygets tid för sjukskrivningen.

6.3 Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.

7. Länstrafiken Kronobergs ansvar och ansvarsbegränsningar

7.1 Länstrafiken Kronobergs ansvar för försening, inställda resor och följderna därav är begränsad till vad som anges nedan samt i särskilda villkor ”allmänna villkor för förseningsersättning”, se lanstrafikenkron.se eller respektive Trafikhuvudmans resevillkor.

7.2 Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer vid resa med Länstrafiken Kronoberg i trafik finns reglerat i järnvägstrafiklagen, trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/20017 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

7.3 Tjänsterna i Reseappen och på Mitt Konto tillhandahålls Resenären i befintligt skick och Resenären är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsterna och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsterna.

7.4 Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Resenären använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller med anledning av att Resenären inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

7.5 Länstrafiken Kronoberg ger inga garantier om Tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Resenärens Enhet eller liknande. Länstrafiken Kronoberg friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier.

7.6 Länstrafiken Kronoberg ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Resenären om Länstrafiken Kronoberg förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.

7.7 Oaktat av vad som stadgas i punkt 9.6 ovan, är Länstrafiken Kronoberg aldrig ansvarig att ersätta Resenären om skadan som orsakats Resenären varit utom Länstrafiken Kronobergs kontroll.

8. Ändringar av Villkor

8.1 Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa Villkor, Avtal och/eller Tjänsterna. Sådan ändring som avses i denna punkt 10.1 godkänns av Resenären i samband med nästa inloggning i någon av Tjänsterna eller vid nästa Resa. För det fall godkännande inte görs upphör Resenärens rätt att använda den aktuella Tjänsten. Vid var tid gällande Villkor finns publicerade på lanstrafikenkron.se samt i Reseappen.

8.2 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Länstrafiken Kronoberg med direkt ikraftträdande.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Avtal som har ingåtts mellan Länstrafiken Kronoberg och Resenären är giltigt under den tid en Resa pågår eller tillsvidare, så länge Resenären nyttjar någon av Tjänsterna.

9.2 Resenären kan närsomhelst säga upp Avtalet avseende nyttjande av Reseappen eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt punkt 15. Om Resenären tar bort Reseappen från sin Enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Länstrafiken Kronoberg ansvarar inte för förlust av sådan data.

9.3 Länstrafiken Kronoberg har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet om Resenären använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4. Länstrafiken Kronoberg har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 11.4 för det fall (i) Resenären inte varit aktiv i någon av Tjänsterna under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsterna inte skett för längre period; eller (ii) om Resenären påbörjat en registrering av ett användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.

10. Allmänna resevillkor

10.1 När du ska resa med Länstrafiken Kronoberg behöver du känna till och ta del av de allmänna resevillkoren. De allmänna resevillkoren finns att läsa här: https://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

11. Personuppgifter och cookies

11.1 I samband med att Länstrafiken Kronoberg tillhandahåller Biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Länstrafiken Kronoberg att samla in och behandla vissa av Resenärens personuppgifter.

11.2 Region Kronoberg är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Resenär lämnar till Länstrafiken Kronoberg exempelvis i samband med registrering av konto i Reseapp och Mitt Konto inom ramen för Tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via Tjänsterna (exempelvis platstjänster).

11.3 Mer information om hur Länstrafiken Kronoberg (Region Kronoberg) behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna genom vår Reseapp eller på www.lanstrafikenkron.se.

12. Övrigt

12.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

12.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

12.3 Dessa Villkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

13. Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Länstrafiken Kronoberg följer en sådan rekommendation från ARN.

14. Kontaktuppgifter

Region Kronoberg

Org. nr. 232100–0065

351 88 VÄXJÖ

Kontaktuppgifter till Länstrafikens Kundcenter:

Telefon: 0771-76 70 76

E-mail: kundcenter@lanstrafikenkron.se
Webbplats: www.lanstrafikenkron.se

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:
Region Kronoberg
Dataskyddsombud
351 88 VÄXJÖ
Telefon: 0470-58 80 00
E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se

ud@kronoberg.se

Allmänna villkor Förseningsersättning

Särskilda villkor vid Ersättning vid försening från 1 oktober 2023

Detta dokument kompletterar ”Villkor för resor med biljett köpt av Länstrafiken Kronoberg”.

Detta dokument gäller vid nedan resor med Länstrafiken Kronoberg:

 • Resor inom Kronobergs län
 • Resor till/från angränsande län med biljett såld av Länstrafiken Kronoberg
 • Resor till/från Danmark med biljett såld av Länstrafiken Kronoberg

1. Allmänna förutsättningar för ersättning

 

1.1. Länstrafiken Kronobergs ansvar för förseningar, inställda resor och följder därav begränsar sig till vad som anges i detta dokument och Länstrafiken Kronoberg ersätter således inte några andra kostnader eller skador än vad som anges i detta dokument.

1.2. Trafik utförs enligt vid var tid offentliggjord tidtabell.

1.3. Vid befarad eller inträffad försening vid Resa med Länstrafiken Kronoberg kan Resenären ha
rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport eller prisavdrag. Denna rätt följer lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, se lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

1.4. En Resa är att betrakta som försenad om ankomsttiden till Resans slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transportavtalet, eller om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

1.5. Resenären har inte rätt till ersättning i följande fall:

a) Vid fel i tidtabeller efter det att rättelse gjorts genom stations/hållplatsanslag och/eller införande på Länstrafiken Kronobergs hemsida.

b) Vid Resa där byte ingår, om bytet inte anges i den offentliggjorda tidtabellen
(reseplanerare på www.lanstrafikenkron.se eller i Länstrafiken Kronobergs reseapp).

c) Om Resenären lämnat oriktiga uppgifter, eller i övrigt missbrukat förseningsersättningen.

1.6. Om Länstrafiken Kronoberg har ställt in eller senarelagt tiderna för en enskild trafiktjänst, ska bedömningen av om Resan är försenad göras utifrån den ändrade tiden för ankomst i stället för den offentliggjorda tidtabellen, om information om ändringen har offentliggjorts åtminstone tre (3) dygn före den tid för avgång som framgår av den offentliggjorda tidtabellen. Detta gäller inte i de fall Resans ankomsttid till slutdestination framgår av transportavtalet.

1.7. Rätt till ersättning förutsätter normalt sett att Resa sker eller skulle ha skett, med ett Giltigt Färdbevis. Med ”Giltigt färdbevis” avses köpt och aktiverad före ordinarie avgångstid.

1.8. Om Resenären inte har betalt för Resan, får Länstrafiken Kronoberg avräkna den kostnad som Resenären skulle ha haft om denne hade betalat för Resan, innan utbetalning av ersättning sker.

1.9. Varje ansökan om förseningsersättning utreds och prövas innan Länstrafiken Kronoberg beslutar om ersättning.

1.10. Ogrundade försök att ansöka om ersättning vid försening kan komma att polisanmälas av Länstrafiken Kronoberg.

1.11. Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som sjukdom, vistelse på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av om Resenären har reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom två (2) månader efter det att Resan avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid.

1.12. Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska reklamation ske via Länstrafiken Kronobergs hemsida.

1.13. Regler om preskription finns i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

2. Krav på dokumentation

2.1.Order-ID och telefonnummer eller biljettnummer ska alltid bifogas till reklamationen. Vid resa med pappersbiljett ska denna bifogas i original.

2.2. Vid krav om ersättning för taxikostnader ska taxameterkvitto i original bifogas reklamationen.
I de fall taxiresan betalts via till exempel app, ska lämpligt kvitto bifogas reklamationen. Länstrafiken Kronoberg har rätt att begära in kopia på kontoutdrag eller liknande för att kunna styrka betalningen.

2.3. Vid krav om ersättning för annan transport ska Resenär styrka de faktiska kostnader Resenär haft.

3. Förseningsersättning vid Resa med Länstrafiken Kronoberg

Resenär får begära ersättning enligt ett av följande alternativ:

A. Prisavdrag (återbetalning av del av/hela biljettpriset)

Om en Resa är 20 minuter försenad eller mer till slutdestination, har Resenären, om han eller hon inte begär ersättning för annan transport vid befarad försening, rätt till kontant prisavdrag med:

a) 50 % av det pris som Resenären betalt för Resan om förseningen uppgår till 20–39 minuter.

b) 75 % av det pris som Resenären har betalt för Resan, om förseningen uppgår till 40–59 minuter, eller

c) Hela det pris som Resenären har betalat för Resan, om förseningen uppgår till mer än 60 minuter (60 minuter eller mer).

Resans pris motsvarar det belopp som Resenär betalt för biljetten. 
Vid begäran av ersättning vid Resa med periodbiljett värderas resans pris till enkelbiljettspriset.
Vid resa med 24-timmarsbiljett värderas resans pris till halva biljettkostnaden.

B. Ersättning för annan transport

Ersättning för annan transport kan ej kombineras med ersättning för prisavdrag/ återbetalning av del/ hela biljettpriset (punkt 3 B). 

Om det finns skälig anledning att anta att en Resa kommer att bli 20 minuter försenad eller mer, har Resenären rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport för att nå Resans slutdestination. Detta gäller även om det inte har ingåtts ett avtal om transport för den Resa som befaras bli försenad, om Resenären särskilt har inrättat sig efter den transporten. Annan transport kan vara andra transportmedel inom kollektivtrafiken eller Resa med eget fordon eller taxi. Det åligger resenären att visa att man särskilt inrättat sig för den aktuella resan. Vid eventuella kostnader ska dessa kunna styrkas. Detta gäller till exempel i de fall Resenär ansöker om ersättning för parkeringskostnad eller kostnad vid Resa med eget fordon över Öresundsbron.

Högsta ersättningen för annan transport ersätts med ett maximalt belopp som motsvarar 1/40 av gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § i socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle avslutats. Nämnda maxbelopp gäller per Resenär och kan således, då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera Resenärer som väljer att samåka med taxi. I de fall Resenärer delat på kostnaden för taxi rekommenderar Länstrafiken Kronoberg att Resenärerna begär delat kvitto av föraren. För Resa med Tillsammansrabatt är ersättningen begränsad till det antal personer som ingår i biljetten.

Ersättning för Resa med eget fordon ersätts enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Registreringsnummer ska anges i reklamationen.

4. Ersättningsformer

a) Värdekod via e-post/sms
För Resenär som begär ersättning prisavdrag i form av värdekod via e-post/sms utgår extra ersättning med 10 %. Värdekod via e-post/sms kan nyttjas i Länstrafiken Kronobergs reseapp, mitt konto samt på Länstrafiken Kronobergs kundcenter.

b) Kontant utbetalning
Resenär som begär kontant ersättning från Länstrafiken Kronoberg, får en utbetalning genom Swedbanks kontoregister och får pengarna utbetalda direkt till bankkonto. Om Resenär inte är ansluten till registret kommer en utbetalningsavi att skickas.

5. Meningslös Resa

Vid en Försening, eller om det är sannolikt med en Försening, med 60 minuter eller mer till slutdestinationen under pågående Resa, har en Resenär rätt till; 
ersättning med 100 procent av Resans pris för den eller de delar av Resan som inte fullföljts eller den eller de delar som fullföljts, om Resan har blivit meningslös med tanke på Resenärens ursprungliga ändamål för Resan. Resenären har även rätt till en returresa snarast möjligt till den första avreseorten om detta är relevant.

En Resa anses ha blivit meningslös om Resenären valt att avbryta sin Resa och återvänt till avgångsplatsen eller återvänt till avgångsplatsen senast med första förbindelse 30 minuter efter ankomsten till den ursprungliga slutliga ankomstplatsen.

Rätt till återbetalning enligt denna punkt gäller inte för innehavare av periodbiljett.

Resevillkor för färdtjänst

Läs mer om villkor för färdtjänst från 1 juni 2024

Förändringar från tidigare regelverk från och med 1 juni 2024

Regelverkets utformning har förändrats och texterna har setts över. De olika punkternas inbördes ordning har förändrats för att bättre passa ihop.

De, större, faktiska förändringarna är:

 • Lokala resor i annan kommun (RIAK) tas bort. I tidigare regelverk har det varit möjligt att beställa resecheck/kreditbevis för lokala resor i annan kommun som ligger utanför det område där personens färdtjänst gäller.
 • Avgift motsvarande egenavgiften vid sen avbokning (sen avbokning innebär resor som avbokas senare än 1 timme innan avresa). Ingen avgift i tidigare regelverk
 • Ändring av möjlig väntetid från den önskade tiden för resan. Tiden kan ändras upp till en och en halv timme från önskad tid. 1 timme i tidigare regelverk.

Resor på julafton bokas mellan 1 och 10 december. I tidigare regelverk mellan 1-15 december (eller närmaste vardag före).

Resevillkor för riksfärdtjänst

Läs mer om villkor för riksfärdtjänst från 1 juni 2024

Förändringar från tidigare regelverk från och med 1 juni 2024

Regelverkets utformning har förändrats och texterna har setts över. De olika punkternas inbördes ordning har förändrats för att bättre passa ihop.

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

 • Förtydligande av hur långt i förväg ansökan ska skickas in (4 veckor före resans genomförander). – I tidigare regelverk ”i god tid före avresan”
 • Förtydligande att ansökan ska styrkas med medicinskt underlag – Ingen hänvisning i tidigare regelverk
 • Förtydligande av hur långt i förväg resor ska bokas beroende på om resan sker med servicebil eller tåg/buss/båt (resa med allmänna kommunikationer ska bokas senast 10 dagar före resans genomförande, resa med servicebil ska bokas senast 5 dagar före resans genomförande) – I nuvarande regelverk 5 dagar för alla resor

Resevillkor för sjukresor